Javna naročila

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

Na podlagi 30.a člena Zakona o javnem naročanju, ZJN-2 (Uradni list RS, št. 12/2013 – UPB5), Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice (v nadaljevanju: naročnik), vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega naročila storitev po postopku naročila male vrednosti za Izdajanje občinskega časopisa »Jeseniške novice« v letih 2016 in 2017, št. 430-41/2015.

 Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega razpisa. Javno naročilo ni razdeljeno na sklope, ponudnik mora podati ponudbo za celotno javno naročilo.

 Vrsta in obseg del za Izdajanje občinskega časopisa »Jeseniške novice« v letih 2016 in 2017 je navedena v G. delu te razpisne dokumentacije.

  

PREDLOŽITEV PONUDBE

 Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena naročniku do dne 03.11.2015 najkasneje do 10.00 ure.

 Ponudniki oddajo ponudbe po pošti ali osebno na naslov naročnika: OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, za ponudbe poslane po pošti, za osebno dostavljene ponudbe pa Sprejemna pisarna Občine Jesenice (soba št. 1).

 Vse nepravočasno predložene ponudbe bo naročnik izločil iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnil ponudnikom.

  

ODPIRANJE PONUDB

 Javno odpiranje ponudb bo v torek, 03.11.2015, ob 11.00 uri na naslovu: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, v sejni sobi.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.

  

S spoštovanjem,

  

Tomaž Tom Mencinger

                                                                           ŽUPAN