Javna naročila, razpisi in objave

Nov  2010 23

Navodilo za oddajo javnih naročil brez objave

OBČINA JESENICE
Župan

Na podlagi 53. člena Statuta občine Jesenice (Ur.l.RS 1/06, 102/07 in 34/09) izdajam naslednje

 

NAVODILO ZA ODDAJO JAVNIH NAROČIL BREZ OBJAVE

1. SPLOŠNE DOLOČBE

 1. člen

To navodilo določa postopke in ravnanja delavcev Občine Jesenice pri oddaji javnih naročil, za katere objava ni potrebna. Glede na ocenjeno vrednost naročila ločimo oddajo javnih naročil:

 1. naročila blaga in storitev v vrednosti do 10.000,00€
 2. naročila blaga in storitev v vrednosti od 10.000,00€ do 20.000,00€
 3. naročila gradenj v vrednosti do 20.000,00€
 4. naročila gradenj v vrednosti od 20.000,00€ do 40.000,00€

Zgoraj navedene vrednosti ne vključujejo DDV.

V primeru, da se kadarkoli v postopku ugotovi, da vrednost javnega naročila presega katero od mejnih vrednosti iz tega navodila, mora naročnik javno naročanje prekiniti in začeti nov postopek, skladno določbam tega navodila in ZJN-2.

Glede na specifiko naročila se lahko oddaja izvajanje posameznih pogodbenih storitev ali dobavo blaga tudi za daljše časovno obdobje, vendar ne za dobo več kot treh let, pod pogojem, da skupna vrednost v celotnem razpisanem obdobju ne preseže zneska mejnih vrednosti. To velja predvsem za naročila, ki se nanašajo na čiščenje in varovanje objekta, servisiranje ter dobavo pisarniškega materiala, ter za ostala naročila po presoji odredbodajalca.

 1. člen

V vseh primerih oddaje javnih naročil po tem navodilu se naročnik s ponudniki lahko pogaja, pri čemer mora v pogajanja vključiti vse, ki so oddali svojo ponudbo. Naročnik določi strategijo oz. način pogajanj za vsak primer posebej.

 1. člen

Določila tega navodila se ne uporabljajo v primerih, ki jih kot splošne in posebne izjeme določata 17. in 18. člen ZJN-2

Splošne izjeme so:

 • javna naročila na ˝utility˝ področju – Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev – ZJNEVTPS
 • javna naročila na področju telekomunikacij
 • javna naročila z določeno stopnjo tajnosti
 • javna naročila z drugačnimi postopkovnimi pravili (mednarodni sporazumi, posebni postopki, …)
 • koncesije za storitve
 • javna naročila ponudniku, ki je naročnik z izključno pravico (lekarne, pošte)
 • javna naročila za zagotovitev osnovnih pogojev za preživetje ob naravnih in drugih nesrečah
 • naročila v sklopu naročnika – npr. za javne zavode, javna podjetja…
 • dodatne gradnje do 10% pogodbene vrednosti

Posebne izjeme so:

 • nakup, razvoj, koprodukcija programskega materiala RTV postaj
 • storitve na področju arbitraže in poravnav
 • finančne storitve (vrednostni papirji, finančni instrumenti, transakcije, storitve Banke Slovenije)
 • pogodbe o zaposlitvi
 • nekatere raziskovalne in razvojne storitve
 • pridobitev in najem zemljišč, obstoječih objektov ali drugih nepremičnin ali z njimi povezanih pravic.
 1. člen

Za javna naročila, katerih predmet so storitve, se uporablja določilo 20. člena ZJN-2 in uredba, ki določa seznam storitev.

Naročila storitev iz seznama B se oddajajo v skladu s 37. členom (tehnične specifikacije) in 62. členom (obvestilo o oddaji naročila) ZJN-2 in 1. členom tega navodila (vrednost naročila).

 1. člen

Ravnanje delavcev pri postopkih oddaje javnih naročil temelji na naslednjih načelih:

 • načelo gospodarnosti, učinkovitosi in uspešnosti – izbira izvajalca oz. dobavitelja mora temeljiti na kriterijih ekonomičnosti in gospodarnosti
 • načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki – naročnik ne sme omejevati konkurence med ponudniki
 • načelo transparentnosti javnega naročila – postopek mora biti transparenten, tako, da ima vsak zainteresirani vsak trenutek možnost preveriti izvajanja postopka
 • načelo enakopravne obravnave ponudnikov
 • načelo sorazmernosti – javno naročilo se mora izvajati sorazmerno predmetu naročila, predvsem glede izbire, določitve pogojev in meril
 1. člen

Pri oddaji javnih naročil mora delavec ravnati v skladu s tem navodilom tako, da pri nabavi blaga, izvedbi storitev in gradenj, ob enaki kakovosti, doseže nižjo ceno.

 1. člen

Za določitev predmeta javnega naročila, njegove ocenjene vrednosti, izbiro postopka in njegovo pravilnost je odgovoren vodja oddelka, to je odredbodajalec oz. druga oseba pooblaščena za izdajo odredb za plačilo v breme proračunskih sredstev.

Posamezni delavec, v čigar delovno področje javno naročilo spada, je pristojen za izvedbo konkretnega javnega naročila, za pripravo dokumentacije in preverjanje cene ter kvalitete.

Skrbnik pogodbe je vodja oddelka oz. odrebodajalec.

 1. člen

Za naročanje po tem navodilu se uporabljajo naročilnice in pogodbe. Vsaka pogodba mora biti pred podpisom pravno in finančno pregledana.

 1. člen

Finančnega zavarovanja za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskih rokih ni potrebno zahtevati, izjemoma se lahko zahteva za javna naročila pod točko d. iz 1. člena tega navodila, o čemer odloči odredbodajalec na podlagi ocene rizika, terminskega plana oz. časa opravljanja gradnje.

 1. člen

Naročilnice je možno uporabljati zlasti za naslednje vrste blaga in storitev:

 • občasne tiskarske storitve,
 • gostinske storitve,
 • izobraževalne storitve,
 • oglaševalske storitve,
 • svetovalne storitve,
 • geodetske storitve,
 • darila za poslovne namene,
 • knjige in strokovno literaturo,
 • časopise in revije,
 • pripravo projektne, investicijske in druge dokumentacije,
 • drugo blago in storitve, ki jih ni možno predvideti.

Za ostale vrste blaga in storitev se priporoča sklenitev pogodbe.

a) Blago in storitve v vrednosti do 10.000 €  

 1. člen

Javna naročila blaga in storitev v vrednosti do 10.000 € se naroča:

 • z naročilnico, ki jo pripravi delavec oz. skrbnik proračunske postavke z vnosom v programu Pogodbe,
 • lahko tudi s pogodbo, po presoji odredbodjalca, ki se sklene na podlagi vnosa zahtevka za sklenitev pogodbe v programu Pogodbe (npr. za nadzor pri gradnji, izdelavo investicijske dokumentacije…).

Odredbodajalec s podpisom zahtevka za oddajo javnega naročila izbere ponudnika, kateremu se posreduje naročilnica oz. se z njim sklene pogodba. Izdajo naročilnice oz. predlog sklenitve pogodbe potrdi direktor občinske uprave.

Dokumentacija za oddajo javnega naročila za blago in storitve v vrednosti do 10.000 € vsebuje:

 • naročilnico ali
 • zahtevek za sklenitev pogodbe.

b) Blago in storitve v vrednosti od 10.000 € do 20.000 €  

 1. člen

Za javna naročila za blago in storitve v vrednosti od 10.000 € do 20.000 € je potrebno poleg dokumentacije iz 10. člena tega navodila pripraviti tudi poročilo o izvedbi javnega naročila (OBR-1) oz. uradni zaznamek.

 1. člen

Naročanje javnih naročil blaga in storitev v vrednosti iz prejšnjega člena tega navodila se izvede tako, da delavec, v čigar delovno področje javno naročila spada, preveri stanje na trgu po redni ali elektronski pošti ali po faksu, in na podlagi le-tega pripravi poročilo o izvedbi javnega naročila (OBR-1) oz. uradni zaznamek, ki ga priloži izpolnjenemu obrazcu naročilnice oz. zahtevka za sklenitev pogodbe.

Odredbodajalec s podpisom zahtevka za oddajo javnega naročila izbere ponudnika, kateremu se posreduje naročilnica oz. se z njim sklene pogodba. Izdajo naročilnice oz. predlog sklenitve pogodbe potrdi direktor občinske uprave.

Dokumentacija za oddajo javnega naročila za blago in storitve do vrednosti iz prejšnjega člena tega navodila vsebuje:

 • naročilnico,
 • zahtevek za sklenitev pogodbe,
 • poročilo o izvedbi javnega naročila (OBR-1) oz. uradni zaznamek.

c) Gradnje v vrednosti do 20.000 €

 1. člen

Javno naročilo gradenj je javno naročilo, katerega predmet je bodisi izvajanje bodisi projektiranje in izvajanje gradenj, ki so povezane z eno od dejavnosti iz Seznama dejavnosti na področju gradenj ali gradnja ali izvedba ene od dejavnosti na področju gradenj in ki ustreza zahtevam, ki jih določi naročnik.

Javna naročila gradenj v vrednosti do 20.000 € se naroča:

 • z naročilnico, ki jo pripravi delavec oz. skrbnik proračunske postavke z vnosom v programu Pogodbe
 • lahko tudi s pogodbo, po presoji odredbodjalca,  ki se sklene na podlagi vnosa zahtevka za sklenitev pogodbe v programu Pogodbe.

Odredbodajalec s podpisom zahtevka za oddajo javnega naročila izbere ponudnika s kateremu se praviloma pošlje naročilnica lahko pa tudi sklene pogodba. Izdajo naročilnice oz. predlog sklenitve pogodbe potrdi direktor občinske uprave.

Dokumentacija za oddajo javnega naročila gradenj v vrednosti do 20.000 € vsebuje:

 • naročilnico ali
 • zahtevek za sklenitev pogodbe.

d) Gradnje v vrednosti od 20.000 € do 40.000 €

 1. člen

Za javna naročila gradenj v vrednosti od 20.000 € do 40.000 € je potrebno poleg dokumentacije iz 14. člena tega navodila pripraviti tudi poročilo o izvedbi javnega naročila (OBR-1) oz. uradni zaznamek. Delavec, v čigar delovno področje javno naročila spada, preveri stanje na trgu po redni ali elektronski pošti ali po faksu, in na podlagi le-tega pripravi poročilo o izvedbi javnega naročila (OBR-1) oz. uradni zaznamek, ki ga priloži izpolnjenemu zahtevku za sklenitev pogodbe iz programa Pogodbe.

Odredbodajalec s podpisom zahtevka za oddajo javnega naročila izbere ponudnika s katerim se praviloma sklene pogodba. Predlog sklenitve pogodbe potrdi direktor občinske uprave.

Dokumentacija za oddajo javnega naročila za gradnje do vrednosti iz 1. odstavka tega člena vsebuje:

 • zahtevek za sklenitev pogodbe,
 • poročilo o izvedbi javnega naročila (OBR-1) oz. uradni zaznamek.

Glede na presojo odredbodajalca se za naročanje gradenj v vrednosti od 20.000 € do 40.000 € izjemoma lahko uporabi tudi naročilnica.

 

2. NAČIN DOKUMENTIRANJA IN HRANJENJA DOKUMENTACIJE

 1. člen

Za vsako javno naročilo, ki se izvede po postopku, ki ga opredeljuje navodilo, se lahko vodi samostojen spis – zadeva, razen, če v tej zadevi že obstaja spis – zadeva. V spis – zadevo javnega naročila mora biti vložena:

 • vsa dokumentacija za izvedbo javnega naročila,
 • dokumenti o preverjanju stanja na trgu (redna ali elektronska pošta, faks),
 • pogodba,
 • v primeru investicij v objekt in osnovnih sredstev, zapisnik o prevzemu izvršenih del.
 1. člen

Postopek oddaje javnega naročila se zaključi, ko je pogodba o oddaji javnega naročila izpolnjena in ko so pretečeni garancijski roki za odpravo napak – če so v pogodbi določeni.

 

3. NAČIN IZVEDBE SKLENJENIH POGODB IN NADZOR NAD NJIHOVO IZVEDBO

 1. člen

Sklenjene pogodbe se izvajajo v skladu z določili, zapisanimi v pogodbi. Za realizacijo in celovitost postopka izvajanja pogodbenih obveznosti je zadolžen skrbnik pogodbe. Skrbnik pogodbe mora uveljavljati tudi vse zahtevke, ki izhajajo iz pogodbe.

 

4. KONČNE DOLOČBE

 1. člen

Obrazec za izvedbo javnih naročil, ki je naveden v členih 11, 15, je sestavni del tega navodila.

 1. člen

Vsaki osebi mora biti omogočen vpogled v to navodilo in omogočeno sodelovanje v postopku, ne glede na to, ali je bila povabljena k oddaji ponudbe ali ne.

 1. člen

Z uveljavitvijo tega navodila preneha veljati Navodilo za oddajo javnih naročil po enostavnem postopku in postopku zbiranja ponudb z dne 29.03.2007.

To navodilo se objavi na spletni strani Občine Jesenice in se uporablja od 06.05.2010 dalje.

 

Številka: 430-39/2010
Datum: 05.05.2010

ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger
 

Prebrano 5116 krat Zadnja sprememba %PM, %23 %979 %2010