Župan občine Jesenice

Župan Tomaž Tom Men­cinger je na zadnji seji občinskega sveta občinske svetnice in svetnike seznanil z aktualnimi informacijami. Izrazil je zadovoljstvo, da so vendarle odprli še zadnji od­sek gorenjske avtoceste. Pri­dobitev za občino, zlasti pa za krajane Hrušice, je odpr­tje prizidka h kulturnemu domu. Desetletnico je praz­noval Zavod za šport Jeseni­ce, župan je čestital za dose­danje uspehe in poudaril, da so Jesenice mesto športa, zato je prav, da še naprej skrbijo za šport. Na Visoki šoli na zdravstveno nego Je­senice so podelili diplome prvi generaciji diplomantov, na kar so na Občini Jeseni­ce, ki je ustanoviteljica šole, zelo ponosni. Župan je spomnil tudi na dve obletni­ci, in sicer odhoda zadnjega vojaka jugoslovanske arma­de iz Slovenije ter na stoto obletnico rojstva častnega občana, ljubitelja planin in fotografa Jake Čopa.

Občina Jesenice je objavila nov razpis za izbiro koncesionarja za upravljanje nove mestne tržnice. Na prvi razpis so prejeli dve ponudbi, vendar se niso odločili za nobeno. Zato so razpis za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja tržnice zdaj ponovili.

Župan Tomaž Tom Mencinger je na zadnji seji občinskega sveta občinskim svetnikom med informacijami povedal, da je prizidek h kulturnemu domu na Hrušici dokončan, pridobili so tudi že uporabno dovoljenje. Tudi večnamenski objekt v Planini pod Golico naj bi v kratkem predali namenu. Med pomembnejšimi projekti je župan omenil tudi sanacijo območij v okolici vrtcev, s čimer je realizirana tudi pobuda občinskih svetnikov, da je zemljino v okolici vrtcev treba zamenjati.

Župan je tudi povedal, da je bila Občina Jesenice povabljena k lastniškemu vstopu (z nakupom lastniškega deleža) v igralnico Casino Bled. Župan predloga o tem ni dal na dnevni red septembrske seje občinskega sveta. Za to se je odločil na osnovi strokovnega mnenja, ki so ga pripravile strokovne službe (notranja revizija, finančna in pravna služba) in po katerem je bila ta ponudba za Občino z več vidikov nesprejemljiva in tudi pravno sporna ter zato dokončno zavrnjena.

Župan Tomaž Tom Mencinger je občinske svetnike seznanil z aktualnimi informacijami. Od zadnje seje občinskega sveta je bilo dokončanih kar nekaj investicij, kot so obnova Tavčarjeve, Hermanovega mostu, zamenjava oken in žaluzij na stavbi OŠ Prežihovega Voranca, strehe, fasade in oken na mansardi na OŠ Koroška Bela, uredili so nova igrala na Pristavi. Prek poletja so uredili nove igralnice in prostore za upravo vrtca na Tavčarjevi 3a. Na področju cest sta bila obnovljena odseka v Javorniškem Rovtu in Plavškem Rovtu, naslednje leto bo na vrsti odsek od Prihodov do Belcijana. Poteka tudi obnova vročevoda za gimnazijo, kjer bo vsak objekt imel toplotno izravnalno postajo.

Na razpis za podelitev koncesije za upravljanje nove tržnice, ki jo gradijo na Stari Savi, so na Občini Jesenice prejeli dve ponudbi, z obema ponudnikoma opravljajo
še dodatne razgovore, kajti po županovih besedah si res želijo izbrati ponudnika, ki bo znal oceniti priložnost in izpolniti pričakovanja Občine glede delovanja tržnice. Želijo si namreč, da bi tržnica s kakovostno in domačo ponudbo privabljala ne le domačine, temveč tudi obiskovalce iz drugih krajev ter turiste. Po sedanjih napovedih naj bi jo slovesno odprli ob občinskem prazniku marca prihodnje leto.

Mnoge Jeseničane zanima, kaj se dogaja na območju med Enosom in Lidlom, kjer je Pošta Slovenije začela opravljati pripravljalna dela za začetek gradnje nove stavbe glavne pošte, nato pa dela ustavila. Vzrok naj bi bil v tem, da so pri izkopu naleteli na mazut, ki naj bi tam ostal še iz časov železarne. Župan Tomaž Tom Mencinger je povedal, da ima zagotovila vodstva Pošte Slovenije, da bodo zemljišče sanirali in delo nadaljevali. Poudaril je, da gre za manjšo količino mazuta, po ocenah naj bi ga bilo le za štiri kubične metre, vendar pa so nekatere medijske objave problem napihnile, je dejal.

 

Najmanj si želimo, da se na ta način pod vprašanj postavlja tako pomembna investicija, ki jo je v teh časih težko pridobiti v občino.

je poudaril ter izrazil upanje, da bo Pošta Slovenije projekt čim prej nadaljevala.

Z umestitvijo stavbe glavne pošte na to območje bodo Jesenice dobile pravo upravno središče - z Občino, pošto ter Upravnim centrom Jesenice, ki v teh dneh že dobiva zunanjo podobo.

 

Gradbena dela na Upravnem centru Jesenice so potekala v skladu s terminskim planom, zdaj je na vrsti oprema, do selitve pa naj bi prišlo najkasneje marca prihodnje leto.

je napovedal župan.

Projekt gradnje upravnega centra sicer vodi država, poleg upravne enote pa se bodo v objekt preselili tudi davčna uprava, inšpekcijske službe in medobčinski inšpektorat in redarstvo.

V jeseniški občini so poleti potekale nekatere investicije v osnovne šole in vrtce, ki jih je vodil oddelek za družbene dejavnosti na Občini Jesenice, financirala pa Občina Jesenice iz proračuna. Tako so po besedah župana Tomaža Toma Mencingerja med poletnimi počitnicami na stavbi Osnovne šole Prežihovega Voranca zamenjali vsa okna ter vgradili zunanje žaluzije. Občina je za to namenila kar 223 tisoč evrov.

Druga večja obnovitvena dela so potekala na Osnovni šoli Koroška Bela, kjer so zamenjali strešno kritino na šolski stavbi, v mansardi vgradili nova okna, zgradili požarno stopnišče iz prvega nadstropja v mansardo ter zgradili dodatno frčado. Za to je Občina Jesenice iz proračuna zagotovila 262 tisoč evrov. Urejanje mansarde bodo nadaljevali, a ker žal niso bili uspešni na razpisu za sofinanciranje ministrstva za šolstvo in šport, bodo dodatna potrebna sredstva (celotna vrednost del ureditve mansarde je ocenjena na 479 tisoč evrov) zagotovili v proračunu za leto 2012.

Prek poletja so nekaj del izvedli tudi v vrtcu Angelce Ocepek na Tavčarjevi 3a, uredili so dve igralnici, obnovili garderobe in vhodna vrata, zamenjali nekaj oken in uredili elekto instalacije. Občina je za to namenili 48 tisoč evrov.

V prihodnjih tednih bodo začeli urejati tudi otroško igrišče na Blejski Dobravi, v prvi fazi bodo postavili štirimetrsko ograjo okrog igrišča.

Eden največjih projektov, ki ta čas poteka v občini, je nadaljevanje urejanja območja Stare Save. Projekt je imenovan Celostna obnova urbanega središča Stara Sava, vrednega 4,75 milijona evrov, od tega je Občini Jesenice uspelo pridobiti za 2,9 milijona evrov nepovratnih evropskih sredstev. V sklopu projekta bodo po besedah župana Tomaža Toma Mencingerja zgradili novo mestno tržnico (odprli jo bodo decembra), uredili odprti muzej, prenovili Prešernovo ulico in več pešpoti med objekti, prenovili trge pri Kolpernu, ob cerkvi in ob Ruardovi graščini. Po načrtih naj bi bila dela zaključena do konca letošnjega leta. Po besedah župana bo s tem pretežni del Stare Save urejen, dobil bo novo podobo in vsebino - postal naj bi novo središče mesta. V tem delu mesta Občino Jesenice čaka še obnova cerkve, ki je v lasti občine. V preteklosti so že obnovili streho, okna in vrata, župan pa vidi priložnost, da bi cerkev povezali z organizacijo porok v Kolpernu - tako da bi civilne poroke potekale v Kolpernu, cerkvene pa v bližnji cerkvi. Večje prenove pa bo v prihodnje potrebna tudi Ruardova graščina, po županovi napovedi naj bi prihodnje leto zamenjali streho na stavbi, nato pa obnovo nadaljevali po fazah.

Poletne počitnice so vsako leto čas za nujne obnove šolskih prostorov. Na Jesenicah ta čas poteka zamenjava oken na stavbi Osnovne šole Prežihovega Voranca Jesenice, je povedal župan Tomaž Tom Mencinger, projekt financira občina iz proračuna, zamenjava pa bo stala kar okrog 240 tisoč evrov.

Prek poletja bodo zamenjali tudi streho na novejši stavbi Osnovne šole Koroška Bela ter uredili podstrešje. Žal pa so bili neuspešni na razpisu šolskega ministrstva, tako da niso pridobili sredstev za sofinanciranje obnove šole.

Občina je v proračunu zagotovila denar za prvo fazo obnove, prihodnje leto borno nadaljevali, računamo pa tudi na nov razpis države, tako da bi lahko uredili nove učilnice v mansardi in staro stoletno šolo vendarle zaprli,

je povedal župan.

Nekoliko se je zavleklo tudi urejanje dokumentacije in priprava trase obvozne ceste - prečne povezave od Pančurja do Črne vasi na Blejski Dobravi. Občina Jesenice je sicer že odkupila stanovanjski objekt (oddala ga je v najern jeseniškernu hokejskemu klubu za bivanje tujih hokejistov) in velik del zemljišč, obvoznico pa bodo začeli graditi prihodnje leto.

Župan je tudi v počitniških dneh na Jesenicah, kot pravi, pa si bo nekaj dni dopusta na morju privoščil konec avgusta.

Po županovih besedah na Pristavi nadaljujejo urejanje otroškega igrišča, nova igrala naj bi bila nameščena do 15. avgusta, Tavčarjeva je obnovljena, začeli so obnavljati vodovod od tikove proti Razgledni poti, graditi pločnik proti domu starostnikov na Bokalovi ter obnavljati kornunalne vode v vaškem jedru Blejske Dobrave.

Ministrstvo za javno upravo pospešeno gradi Upravni center Jesenice, župan pa je dobil tudi zagotovila vodstva Pošte Slovenije, da bodo vendarle začeli graditi novo stavbo glavne pošte med Enosom in Lidlom. Kot je znano, so dela ustavili, potem ko so pri izvajanju izkopov za temelje objekta naleteli na ostanek bivšega objekta Železarne Jesenice in našli tudi kineto, zalito z mazutom.

Končuje se druga faza obnove Tavčarjeve ceste, v slopu katere so obnovili 370 metrov ceste, uredili parkirišča, pločnike, kanalizacijo, vodovod in hidrantno omrežje, prestavili električne vode.

Kot je povedal župan Tomaž Tom Mencinger, morajo urediti le še javno razsvetljavo, namestili bodo varčnejše svetilke LED, ki so novost v javni razsvetljavi na Jesenicah. Poteka tudi obnova Hermanovega mostu, dokončuje se obnova komunalne infrastrukture na Sončni poti na Koroški Beli ter obnavlja cesta proti Javorniškemu Rovtu na delu, kjer je lani ob deževju prišlo do udora. Prek poletja bodo zamenjali tudi okna na Osnovni šoli Prežihovegaga Voranca ter zamenjali streho in ostrešje na Osnovni šoli Koroška Bela. Po županovih besedah po načrtu poteka tudi ureditev trga na Stari Savi med Kolpernom in Kasarno, prav tako tudi gradnja nove mestne tržnice, kjer je na vrsti javni razpis za dobavo opreme. V krajevni skupnosti Hrušica so prostori za KS in društva urejeni, čakajo še uporabno dovoljenje.Na Pristavi poteka urejanje novega otroškega igrišča, ki bi ga po prvotnih načrtih morali odpreti te sredi junija, a se je zaradi usklajevanj z Zavodom za varstvo kulturne dediščine nameščanje igral zavleklo. Po sedanjih načrtih naj bi igrišče predali namenu konec avgusta.

 

Župan je povedal, da se je pojavil interesent za nakup hotela Belcijan v Planini pod Golico, in izrazil upanje, da bo dolgo časa zaprti objekt vendarle dobil novo podobo in vsebino.

 

Med aktualnimi informacijami je župan navedel tudi skorajšnji začetek urejanja nekdanje Pikove dame, kjer bo zasebnica uredila novo lekarno. Po županovih besedah so zadeve na sodišču zdaj dokončno urejene in ovir za začetek investicije ni več. Župan je v zvezi s tem znova izrazil nezadovoljstvo s potezami nekaterih sosedov, zaradi katerih se je začetek gradnje zavlekel za dve leti.

Župan Tomaž Tom Men­cinger je povedal, da je Ob­čina Jesenice v letošnji pro­račun vključila tudi obnovo več kot šestdeset let starega Hermanovega mostu. Nosil­nost mostu je bila že pred leti zaradi močnih poškodb znižana s trideset na sedem ton. Na javnem razpisu je bil za izvajalca del izbran najugodnejši ponudnik iz­med petih prijavljenih, Map-trade, d. o. o., iz Slovenske Bistrice. Investicij­ska vrednost del znaša nekaj manj kot 104 tisoč evrov. Delati so začeli minulo sre­do, končali pa naj bi do 15. septembra letos.

 

Župan Tomaž Tom Mencinger se je zahvalil vsem, ki so sodelovali pri izvedbi Meseca narcis na Jesenicah, saj je bila to dobra promocija športa, kulture in dobrodelnosti na Jesenicah.

 

Ob dnevu državnosti, 25. juniju, čestitamo občankam in občanom občine Jesenice.

  Župan Tomaž Tom Mencinger s sodelavci in Občinski svet občine Jesenice

Župan Tomaž Tom Mencinger se je udeležil sestanka z vodilnimi možmi Košarkarske zveze Slovenije, podjetja EP 2013, d. o. o., in župani občin, organizatorjev prvega dela evropskega prvenstva, ki bo od 4. do 22. septembra 2013 v Sloveniji. Pogovarjali so se o organizaciji dogodka, ki Slovenijo čaka v letu 2013, ter usklajevali operativne ekipe, ki bodo bedele nad izvedbo. Ob tem so se dogovorili o začetku aktivne promocije projekta in za datum podpisa slovesne listine o sodelovanju pri projektu EuroBasket 2013, ki bo potekal v sredo, 24. avgusta 2011, torej na dan, ko bo slovenska moška članska reprezentanca odigrala zadnje pripravljalno srečanje pred EP 2011 (v dvorani Stožice proti Litvancem).

Župani vseh občin so predstavili novosti pri poteku gradnje ali prenove dvoran, za katere so se dogovorili, da bodo zanesljivo dokončane najkasneje med 31. decembrom 2012 in 31. marcem 2013.

M islim, da je prav. da smo se s Košarkarsko zvezo Slovenije sestali tako zgodaj in dogovorili o vseh odprtih zadevah, saj je evropsko prvenstvo ne le za lokalne skupnosti, temveč za celo državo izredno pomemben projekt in velika promocija, ki se bo v bližnji prihodnosti zagotovo vrnila kot pozitivna. K temu še posebej pripo more dejstvo, da so skupine enakomerno razporejene po celi Sloveniji. Priprave na organizacijo prvenstva na Jesenicah potekajo po zastavljenern ritmu, dela v dvorani se nadaljujejo, letos bodo dokončani stopnišče in druge garderobe, prihodnje leto pa streha, medtem ko je vsa infrastruktura v Kranjski Gori. kjer bodo reprezentance nastanjene, že urejena .
  Tomaž Tom Mencinger je o tem povedal

Jesenice pa je obiskala tudi dvočlanska komisija mednarodne košarkarske organizacije FIBA Europe skupaj z delegacijo Košarkarske zveze Slovenije in podjetja EP 2013, d. o. o. Ogledali so si športno infrastrukturo, nastanitvene zmožnosti ter druge podrobnosti, potrebne za organizacijo EuroBasketa 2013, sestali pa so se tudi z županom Tomažem Tomom Mencingerjem.