Župan občine Jesenice

Župan Tomaž Tom Mencinger je povedal, da se bo konec meseca začela sanacija mostu čez reko Savo, ki vodi proti Športni dvorani Podmežakla. Most je v zelo slabem stanju, zato je obnova nujna. Poleg tega prek tega mostu načrtujejo tudi energetsko priključitev športne dvorane na sistem ogrevanja. V času obnove, ki bo predvidoma trajala me­sec dni, bo most zaprt. Ker Krajevna skupnosti Podme­žakla že dalj časa opozarja, da bi bilo treba urediti tudi podvoz, je župan dejal, da se bo v času, ko bo cesta proti mostu zaprta, lahko prebar­val tudi podvoz. Pošta Slovenije po skoraj pol leta nadaljuje gradnjo nove stavbe glavne pošte na območju med Občino Jesenice in Lidlom, po sedanjih načrtih investitorja pa naj bi bil objekt zgrajen do avgusta. Na cestah v Planino pod Go­lico in v Javorniški Rovt so postavili omejitev osnega pritiska. Mnogi domačini so namreč že dalj časa opozar­jali, da po vsaki obnovi ceste pride takoj spet do uničenja, ker se na teh cestah oprav­ljajo tudi izredno težki prevozi. Naročena je bila izmera osnih pritiskov, postavile so se table z omejitvijo, je povedal župan.

Župan Tomaž Tom Mencinger je povedal, da se je odločitev, da Dom Pristava dajo v upravljanje Zvezi društev prijateljev mladine Jesenice, izkazala za dobro, saj je slišati same pohvale, na Pristavi pa je tudi veliko obiskovalcev. Prepričan je, da bodo prek leta, predvsem v mesecu maju, aktivnosti dobro potekale. V Republiki na Hrušici še naprej urejajo zemljiško-knjižne zadeve. Razsvetljava v neposredni bližini je že urejena, bo pa treba v prihod-nje urediti še mirujoči promet, da bo to območje v celoti urejeno. Na Hrušici in v Planini pod Golico sta potekala tudi zbora krajanov, kar je po županovih besedah dober način, da krajani spregovorijo o težavah v kraju, na Občini pa dobijo prave informacije o problemih.

Župan je posebej pohvalil delo enot civilne zaščite, zlasti gasilcev, ki so se borili s požarom v Javorniškem Rovtu.

Pred občinskim praznikom smo se pogovarjali z županom občine Jesenice Tomažem Tomom Mencingerjem o aktualnem dogajanju v občini.

»Glede problematike Hokejskega kluba Acroni je občinski svet soglasno sprejel sklep, da se je seznanil z razmerami v HK Acroni in da apelirana sklic rednega občnega zbora. Kot župan športne občine se zavedam, da moramo ustvarjati pogoje za razvoj športa na Jesenicah, zato prosim, da v dobro športa, predvsem hokejskega kluba, umirimo strasti in sledimo zastavljenim ciljem: končati državno prvenstvo, sklicati občni zbor in sestaviti domačo ekipo na zdravih, realnih temeljih.«
Bliža se občinski praznik, ob katerem naj bi po napovedih namenu predali novo mestno tržnico. Se bo to zgodilo ali so se postopki zavlekli?

»Čeprav smo si prizadevali, da bi novo mestno tržnico na Stari Savi odprli ob občinskem prazniku, je prišlo do zamika. Ta čas smo v fazi pridobivanja vse potrebne dokumentacije za odprtje tržnice, natančnega datuma odprtja pa ne morem napovedati. Vsekakor upamo, da bo tržnica lepo zaživela in da bo ponudba pestra, zlasti ponudba kakovostnih doma­čih izdelkov in hrane, po katerih ljudje vse bolj povprašujejo.«

Občina Jesenice je pred kratkim objavila javni natečaj za zasedbo delovnega mesta direktorja občinske uprave. Po besedah župana Tomaža Toma Mencingerja so prejeli osem prijav, od tega je bila ena neustrezna, s sedmimi kandidatkami in kandidati pa je komisija opravila razgovore."Odločitev o izbiri še ni bila sprejeta, prihodnji teden bomo opravili še kakšen dodaten razgovor, računam pa, da bo novi direktor občinske uprave delo nastopil v dveh do treh mesecih," je povedal
župan.

Župan z obžalovanjem ugotavlja, da je interesent, ki se je zanimal za oživitev hotela Belcijan v Planini pod Golico, očitno obupal in s projekti ureditve hotela ne bo nič.

Občina Jesenice je izbrala koncesionarja, ki bo upravljal novo tržnico na Stari Savi, je povedal župan Tomaž Tom Mencinger občinskim svetnikom na januarski seji občinskega sveta. Za koncesionarja je bilo izbrano podjetje Robissec. Kot je znano, je Občina Jesenice objavila ponovljen razpis, ker na prvem nihče od dveh ponudnikov ni bil izbran. Tudi na drugi razpis sta se prijavila dva ponudnika, izbrano pa je bilo, kot že omenjeno, podjetje Robissec. Na Občini Jesenice si prizadevajo, da bi novo mestno tržnico na Stari Savi odprli ob občinskem prazniku marca letos, vendar so se postopki javnih razpisov zavlekli, tako da bodo tudi tržnico morda odprli nekoliko kasneje.

Župan je občinskim svetnikom tudi povedal, da bo letošnji Jožefov sejem, ki bo potekal med 16. in 21. marcem, prvič organiziran na novi lokaciji, to je na območju nekdanjega Fiproma na Stari Savi. Prednost nove lokacije je boljši dostop in tudi veliko število parkirnih mest. Sejem obrti in podjetništva, ki ga tradicionalno pripravlja Območna obrtnopodjetniška zbornica Jesenice, pa bo potekal od 15. do 20. marca v zgornjih prostorih Kolperna, prav tako na Stari Savi.

Župan Tomaž Tom Mencinger je za januarsko sejo občinskega sveta pripravil poročilo o delu občinskega sveta od začetka mandata pa do konca lanskega leta. Od novembra 2010 do de-cembra 2011 so se občinski svetniki sestali na trinajstih rednih in na treh izrednih sejah. Sprejeli so 239 skle-pov, kar pomeni nekaj več kot petnajst na vsaki seji. Podatki kažejo, da je bila povprečna prisotnost občin-skih svetnikov na sejah več kot 96-odstotna, v tem ob-dobju pa so zabeležili en ne-upravičen izostanek s seje. Na sejah so v tem obdobju občinski svetniki pisno ali ustno postavili 167 vprašanj in pobud.

Občinski svetnik z največ pobudami in vprašanji je bil Peter Mirc (LDS), precej pobud in vprašanj pa so postavili tudi občinski svetniki stranke Narcisa - Stranka rdečega prahu.

Na decembrski seji občinskega sveta je župan  Tomaž Tom Mencinger občinske svetnice in svetnike med drugim obvestil, da je Občina Jesenice objavila nov razpis za izbiro koncesionarja za novo tržnico, ki jo urejajo na Stari Savi. Razpis je bil ponovljen, ker so bili v prvem razpisu postavljeni nerealni roki. Tudi na drugi razpis so prejeli dve ponudbi, odpiranje ponudb so že opravili, ponudnika so pozvali k dopolnitvi vlog, izbire pa še niso opravili. In kdaj bodo novo tržnico odprli?

"Prvotno je bilo načrtovano, da bo prevzem zaključnega dela tržnice konec meseca septembra in odprtje tržnice meseca decembra. Ker je še sedaj nekaj težav z urejanjem dokumentacije, smo sprejeli odločitev, da bo tržnica predana namenu za občinski praznik, torej 20. marca,"

je še povedal župan.

Tisoč in tisoč zvezd je nad nami,
tisoč in tisoč zvezd je med nami,
naj gre po svetu - rama ob rami -
svetloba z nami.

(T. Pavček)

Občankam in občanom občine Jesenice
želim vesele božične praznike
ter zdravja, uspehov in sreče
v novem letu 2012.
  Župan Tomaž Tom Mencinger

Čestitki se pridružujejo:

Podžupanja Vera Pintar, podžupan Miha Rebolj, članice in člani občinskega sveta, predsednice in predsedniki svetov krajevnih skupnosti ter zaposleni v občinski upravi občine Jesenice.

Na zadnji seji občinskega sveta je župan Tomaž Tom Mencinger občinske svetnike seznanil s podrobnosti obiska generalnega sekretarja FIBA Europe Nara Zanolina, ki si je ogledal prizorišča predtekmovalnih skupin evropskega prvenstva v košarki 2013, ter obiska varuhinje človekovih pravic Zdenke Čebašek Travnik na Jesenicah. Glede priprav na košarkarsko prvenstvo je povedal, da so dobili pohvale za do sedaj opravljeno delo.

Glede sestanka z varuhinjo pa je dejal, da so jo seznanili zlasti s problemom dolgotrajnega sprejemanja občinskega prostorskega načrta in še vedno nerešenega problema vode Julijane.

Glede investicij je povedal, da se nadaljuje revitalizacija območja Stara Sava, pridobili so uporabno dovoljenje za Trg 3 med novo tržnico in Ruardovo graščino, nov je most prek Prešernove ceste, objavljen je bil nov razpis za izbiro koncesionarja za tržnico. Žal pa je prišlo do pritožbe na razpis za izbiro opreme za tržnico, kar bo spet zavleklo postopke. Na Pristavi so po nepričakovani odpovedi najemnika Doma Pristava našli novo rešitev, sklenili so dogovor z Zvezo društev prijateljev mladine Jesenice in jim ponudili objekt v ugoden najem, ključe so jim že predali. Rešili so tudi dolga leta nerešen status bivšega župnišča, ki je bilo vrnjeno Cerkvi, in se dogovorili o nerešenih zadevah iz preteklosti.

Izredno smo zadovoljni. da nam je uspelo zagotoviti ustrezne prostore za jeseniške otroke. Gre za nadaljevanje zgodbe, ki smo jo pričeli s selitvijo ljudske univerze iz prostorov vrtca na Tavčarjevi, ter s tem z majhnimi vložki poskrbeli za vse otroke, teh pa je v jeseniških vrtcih več kot sedemsto.
  je ob odprtju prenovljenih igralnic, prostorov za garderobe in upravo vrtcev povedal župan Tomaž Tom Mencinger.

Kot še dodaja župan, so tako zagotovili mesta za vse prosilce, vpis v vrtec so zavrnili namreč le otrokom, ki so bili za vrtec premladi. S slavnostnim odprtjem 8. novembra je tako občina zaključila sklop investicij v prenovo vrtca na Tavčarjevi, v katerega so lani vložili okol 120 tisoč evrov, petdeset tisoč pa letos. V prihodnosti, če se bo povpraševanje po mestih v vrtcu še povečalo, župan Tomaž Tom Mencinger vidi priložnost za nove oddelke predvsem v neizkoriščeni stari zgradbi vrtca Julke Pibernik na Tomšičevi, možna je tudi širitev vrtca na Koroški Beli. "V preteklosti pa je bila enota vrtca tudi Podmežaklo." je še dodal župan.

Kot je še dodala ravnateljica VVO Jesenice Zdenka Kovač, so se jim uresničile vse želje, saj so z investicijami v zadnjih dveh letih število oddelkov v vrtcu na Tavčarjevi povečali z dveh na sedem, od tega štiri za prvo in tri za drugo starostno obdobje. Bistvenega povečanja vpisa v prihodnjih letih ravnateljica sicer ne pričakuje, v primeru pa, da se bo to zgodilo, je prepričana, da bodo to s tako dobrim sodelovanjem z občino lahko uspešno rešili. Ravnateljica Zdenka Kovač je bila pred kratkim potrjena za drugi mandat na mestu vodje jeseniške vzgojnovarstvene organizacije, svoje dosedanje delo ocenjuje kot uspešno, saj ji je uspelo izpolniti večino zastavljenih ciljev.