Župan občine Jesenice

V jeseniški občini ta čas poteka več investicij, poleg nadaljevanja obnove hale Podmežakla in dokončevanja opremljanja nove mestne tržnice se nadaljuje tudi investicija v obnovo mansarde v Osnovni šoli Koroška Bela. Kar nekaj gradbenih del pa poteka tudi na področju komunalne in cestne infrastrukture, je povedal župan Tomaž Tom Mencinger. Tako naj bi bila do 15. julija zaključena obnova mostu v Podmežakli. Na Prešernovi cesti urejajo javno razsvetljavo in dokončujejo gradnjo pločnika mirno Doke.

Občina Jesenice je objavila nov javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice. Rok za oddajo prijav je 11. julij. Kot je znano, dva dosedanja javna razpisa nista bila uspešna.

Pred dnevi je bila delegacija občine, ki so jo sestavljali oba podžupana, direktor občinske uprave in vodje oddelkov, na obisku v pobratenem Nagoldu. Mesto je primerljivo z Jesenicami po številu prebivalcev, je povedal župan Tomaž Tom Mencinger, sicer pa je veliko razlik, ena pomembnejših je ta, da letni proračun občine Nagold znaša kar petdeset milijonov evrov. Mesto Nagold je znano kot organizator velike razstave cvetja, gostje z Jesenic pa so gostiteljem podarili repliko makete plavžarja, kakršna stoji v krožišču na Jesenicah, tako da se bodo Jesenice tudi na ta način predstavljale v tem nemškem mestu.

 Upravni center naj bi (po sedanjih napovedih) odprli 15. junija, je povedal župan, gradnja stavbe Pošte Slovenije pa normalno poteka naprej.

Pred tremi leti smo se z Občinskim Štabom civilne zaščite prvič odločili, da organiziramo dneve zaščite in reševanja, pod sloganom V nesreči nisi sam. Želimo krepiti zavest prebivalcev, da v primerih naravnih ali drugih nesreč ne smejo čutiti niti misliti, da so ali bodo v primeru kakršne koli nesreče prepuščeni sami sebi. Z organizacijo dnevov zaščite in reševanja želimo to nadaljevati in nadgraditi, učiti se medsebojne pomoči, solidarnosti. Poudariti moram, da se z ozaveščanjem čim širšega kroga prebivalcev, ob pomoči poklicnih in prostovoljnih gasilcev, gorske reševalne službe, reševalcev, policije, radioamaterjev, skavtov, Rdečega križa, Centra za socialno delo, Medobčinskega inšpektorata in redarstva, Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in še vrste drugih služb naučimo pomagati drug drugemu in med seboj sodelovati, tudi z nabiranjem znanja in vedenja, kako preprečiti nesrečo ali se ji izogniti.

Pridite in spoznajte pogumne, požrtvovalne, srčne ljudi, ki so vam v nesreči vedno pripravljeni pomagati!

Na aprilski seji občinskega sveta je župan Tomaž Tom Mencinger povedal, da se je po nedavni pridobitvi gradbenega dovoljenja začela prenova Športne hale Podmežakla. Povedal je tudi, da so na Občini Jesenice organizirali dve dobro obiskani okrogli mizi, in sicer o obratovalnem času gostinskih lokalov ter o problematiki športa na Jesenicah, v bodoče pa naj bi na podoben način pripravili še okroglo mizo o stanju na področju kulture.

Župan je na seji tudi povedal, da na Jesenicah nadaljujejo tradicijo prvomajskih srečanj, ta zadnjih nekaj let potekajo na Pristavi nad Javorniškim Rovtom, letos so pri organizaciji sodelovali sindikat SKEI, Občina Jesenice in Zveza prijateljev mladine Jesenice, ki je najemnica Doma Pristava. Občinskim svetnicam in svetnikom je tudi čestital za praznik dela. Sicer pa so na Jesenicah zaznamovali tudi državni praznik 27. april, dan boja proti okupatorju. Proslavo z ogledom filma Na svoji zemlji sta organizirala Občina Jesenice in Združenje borcev za vrednote NOB v dvorani Kina Železar.

Župan Tomaž Tom Mencinger je povedal, da se bo konec meseca začela sanacija mostu čez reko Savo, ki vodi proti Športni dvorani Podmežakla. Most je v zelo slabem stanju, zato je obnova nujna. Poleg tega prek tega mostu načrtujejo tudi energetsko priključitev športne dvorane na sistem ogrevanja. V času obnove, ki bo predvidoma trajala me­sec dni, bo most zaprt. Ker Krajevna skupnosti Podme­žakla že dalj časa opozarja, da bi bilo treba urediti tudi podvoz, je župan dejal, da se bo v času, ko bo cesta proti mostu zaprta, lahko prebar­val tudi podvoz. Pošta Slovenije po skoraj pol leta nadaljuje gradnjo nove stavbe glavne pošte na območju med Občino Jesenice in Lidlom, po sedanjih načrtih investitorja pa naj bi bil objekt zgrajen do avgusta. Na cestah v Planino pod Go­lico in v Javorniški Rovt so postavili omejitev osnega pritiska. Mnogi domačini so namreč že dalj časa opozar­jali, da po vsaki obnovi ceste pride takoj spet do uničenja, ker se na teh cestah oprav­ljajo tudi izredno težki prevozi. Naročena je bila izmera osnih pritiskov, postavile so se table z omejitvijo, je povedal župan.

Župan Tomaž Tom Mencinger je povedal, da se je odločitev, da Dom Pristava dajo v upravljanje Zvezi društev prijateljev mladine Jesenice, izkazala za dobro, saj je slišati same pohvale, na Pristavi pa je tudi veliko obiskovalcev. Prepričan je, da bodo prek leta, predvsem v mesecu maju, aktivnosti dobro potekale. V Republiki na Hrušici še naprej urejajo zemljiško-knjižne zadeve. Razsvetljava v neposredni bližini je že urejena, bo pa treba v prihod-nje urediti še mirujoči promet, da bo to območje v celoti urejeno. Na Hrušici in v Planini pod Golico sta potekala tudi zbora krajanov, kar je po županovih besedah dober način, da krajani spregovorijo o težavah v kraju, na Občini pa dobijo prave informacije o problemih.

Župan je posebej pohvalil delo enot civilne zaščite, zlasti gasilcev, ki so se borili s požarom v Javorniškem Rovtu.

Pred občinskim praznikom smo se pogovarjali z županom občine Jesenice Tomažem Tomom Mencingerjem o aktualnem dogajanju v občini.

»Glede problematike Hokejskega kluba Acroni je občinski svet soglasno sprejel sklep, da se je seznanil z razmerami v HK Acroni in da apelirana sklic rednega občnega zbora. Kot župan športne občine se zavedam, da moramo ustvarjati pogoje za razvoj športa na Jesenicah, zato prosim, da v dobro športa, predvsem hokejskega kluba, umirimo strasti in sledimo zastavljenim ciljem: končati državno prvenstvo, sklicati občni zbor in sestaviti domačo ekipo na zdravih, realnih temeljih.«
Bliža se občinski praznik, ob katerem naj bi po napovedih namenu predali novo mestno tržnico. Se bo to zgodilo ali so se postopki zavlekli?

»Čeprav smo si prizadevali, da bi novo mestno tržnico na Stari Savi odprli ob občinskem prazniku, je prišlo do zamika. Ta čas smo v fazi pridobivanja vse potrebne dokumentacije za odprtje tržnice, natančnega datuma odprtja pa ne morem napovedati. Vsekakor upamo, da bo tržnica lepo zaživela in da bo ponudba pestra, zlasti ponudba kakovostnih doma­čih izdelkov in hrane, po katerih ljudje vse bolj povprašujejo.«

Občina Jesenice je pred kratkim objavila javni natečaj za zasedbo delovnega mesta direktorja občinske uprave. Po besedah župana Tomaža Toma Mencingerja so prejeli osem prijav, od tega je bila ena neustrezna, s sedmimi kandidatkami in kandidati pa je komisija opravila razgovore."Odločitev o izbiri še ni bila sprejeta, prihodnji teden bomo opravili še kakšen dodaten razgovor, računam pa, da bo novi direktor občinske uprave delo nastopil v dveh do treh mesecih," je povedal
župan.

Župan z obžalovanjem ugotavlja, da je interesent, ki se je zanimal za oživitev hotela Belcijan v Planini pod Golico, očitno obupal in s projekti ureditve hotela ne bo nič.

Občina Jesenice je izbrala koncesionarja, ki bo upravljal novo tržnico na Stari Savi, je povedal župan Tomaž Tom Mencinger občinskim svetnikom na januarski seji občinskega sveta. Za koncesionarja je bilo izbrano podjetje Robissec. Kot je znano, je Občina Jesenice objavila ponovljen razpis, ker na prvem nihče od dveh ponudnikov ni bil izbran. Tudi na drugi razpis sta se prijavila dva ponudnika, izbrano pa je bilo, kot že omenjeno, podjetje Robissec. Na Občini Jesenice si prizadevajo, da bi novo mestno tržnico na Stari Savi odprli ob občinskem prazniku marca letos, vendar so se postopki javnih razpisov zavlekli, tako da bodo tudi tržnico morda odprli nekoliko kasneje.

Župan je občinskim svetnikom tudi povedal, da bo letošnji Jožefov sejem, ki bo potekal med 16. in 21. marcem, prvič organiziran na novi lokaciji, to je na območju nekdanjega Fiproma na Stari Savi. Prednost nove lokacije je boljši dostop in tudi veliko število parkirnih mest. Sejem obrti in podjetništva, ki ga tradicionalno pripravlja Območna obrtnopodjetniška zbornica Jesenice, pa bo potekal od 15. do 20. marca v zgornjih prostorih Kolperna, prav tako na Stari Savi.

Župan Tomaž Tom Mencinger je za januarsko sejo občinskega sveta pripravil poročilo o delu občinskega sveta od začetka mandata pa do konca lanskega leta. Od novembra 2010 do de-cembra 2011 so se občinski svetniki sestali na trinajstih rednih in na treh izrednih sejah. Sprejeli so 239 skle-pov, kar pomeni nekaj več kot petnajst na vsaki seji. Podatki kažejo, da je bila povprečna prisotnost občin-skih svetnikov na sejah več kot 96-odstotna, v tem ob-dobju pa so zabeležili en ne-upravičen izostanek s seje. Na sejah so v tem obdobju občinski svetniki pisno ali ustno postavili 167 vprašanj in pobud.

Občinski svetnik z največ pobudami in vprašanji je bil Peter Mirc (LDS), precej pobud in vprašanj pa so postavili tudi občinski svetniki stranke Narcisa - Stranka rdečega prahu.