Župan občine Jesenice

Mar  2018 30

Županov kotiček 2018/8

Tomaž Tom Mencinger, župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger, župan občine Jesenice

Tokratni kotiček začenjam s prijetnimi novicami s področja komunalne infrastrukture. Na cesti Toneta Tomšiča so dela praktično že zaključena, sledi le še asfaltiranje ceste. Dela normalno tečejo tudi v Trebežu, investicija pa obsega izgradnjo kanalizacijskega sistema v dolžini približno 250 m, obnovo vodovodnega omrežja in rekonstrukcijo ceste na trasi od  mostu preko vodotoka Javornik do hišne številke Cesta v Rovte 11. Tudi na območju Murove, kjer poteka izgradnja kanalizacijskega in vodovodnega omrežja, dela potekajo normalno, so se pa na naš poziv odzvali tudi določeni ponudniki elektrike in telekomunikacij, ki bodo svoje kable oziroma vode vgradili v zemljo vzporedno z našo investicijo, kar je v zadnjem času pri tovrstnih investicijah običajna praksa. Na območju naj bi za posamezne objekte zgradili tudi plinovodno omrežje, zato bo – predvsem zato, ker gre za prostorsko zelo omejeno območje – v prihodnjih dneh sicer potrebno še veliko usklajevanja.

Na Hrušici se zaključuje izgradnja krožišča, pri čemer smo v zadnjem času na Občino prejeli kar nekaj vprašanj v zvezi s tem, kaj bo postavljeno v samem sredinskem otoku krožišča. Ureditev sredinskega otoka v krožnem križišču na Hrušici je bila na kolegiju občinske uprave prvič obravnavana že novembra 2017. Takrat je Občina Jesenice Direkcijo RS za infrastrukturo zaprosila za predhodno mnenje glede možnosti ureditve. Po prejemu odgovora Direkcije, v katerem so navedeni številni pogoji, ki so vezani tudi na finančna sredstva, in po nadaljnjem tehtnem premisleku, pri katerem sta bila upoštevana tako varnostni kot finančni vidik, smo se odločili, da je najustrezneje, da se v sredinski otok na krožišču na Hrušici ne postavlja skulptur, temveč se ga ustrezno uredi z rožami oziroma drugimi primernimi in dovoljenimi hortikulturnimi zasaditvami.

Nadaljuje se tudi postopek v zvezi z investicijo izgradnje druge cevi avtocestnega predora Karavanke, katere investitor je država. V drugi polovici marca je namreč potekel javni razpis za izvajalca del, na katerega se je prijavilo 9 ponudnikov. Najnižja je ponudba podjetja iz Turčije, skladno z razpisanimi pogoji in merili pa bo strokovna komisija za izvedbo navedenega javnega naročila svoje delo nadaljevala s podrobnim pregledom in oceno prejetih ponudb. Pogodba z izbranim izvajalcem bo podpisana po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, v kolikor ne bo zapletov pri izbiri, pa naj bi se dela začela v drugi polovici letošnjega leta. Predvideni rok izgradnje je pet let od uvedbe izbranega izvajalca v delo.

V soboto, 7. aprila, bomo v Športnem parku Podmežakla ob 16. uri skupaj z Zavodom za šport Jesenice namenu končno predali demontažno tribuno ob glavnem nogometnem igrišču. Ta je bila sicer postavljena že novembra lani, vendar pa smo se takrat zaradi zimskega vremena odločili, da z uradnim odprtjem počakamo do začetka spomladanskega dela nogometne lige in s tem na bolj primerno vreme. Občina Jesenice je za nakup in montažo tribune iz svojega proračuna zagotovila približno 35.000 €, investicijo pa je sofinancirala tudi Fundacija za šport, in sicer v vrednosti približno 15.000 €. Kratko odprtje pripravljamo skupaj z Zavodom za šport Jesenice in v sodelovanju z Nogometnim klubom Jesenice, zato vas v imenu vseh treh vljudno vabim, da se ga udeležite. V primeru padavin bo odprtje prestavljeno na kasnejši datum, morebitno obvestilo o tem pa bo objavljeno na spletni strani občine Jesenice.

Občina Jesenice je konec marca objavila javni razpis o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice v letu 2018, in sicer za naslednjih pet ukrepov: spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjene dejavnosti in razvoj, spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja, spodbujanje usposabljanja in promocijskih aktivnosti, sofinanciranje stroškov oživljanja in ureditve poslovnih prostorov in obratov in spodbujanje sobodajalstva. Namen javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti ter ustvarjanje novih delovnih mest. Višina razpisanih sredstev znaša 150.000 €, rok za oddajo vlog pa je 11. 7. 2018.

Prebrano 395 krat Zadnja sprememba Petek, 30. Marec 2018, 22:01