Župan občine Jesenice

Mar  2018 21

Županov nagovor ob občinskem prazniku

Tomaž Tom Mencinger, župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger, župan občine Jesenice

V torek, 20. marca, je občina Jesenice praznovala svoj občinski praznik. Na osrednji prireditvi v Gledališču Toneta Čufarja je župan občine Jesenice nagovoril in pozdravil prisotne z govorom, ki ga objavljamo v nadaljevanju.

 

Spoštovane dame in cenjeni gospodje, spoštovana gospa poslanka. Prijazno pozdravljeni tudi častni občani in občinski nagrajenci, kolegi župani, podžupani in drugi predstavniki sosednjih in pobratenih občin, člani Občinskega sveta in delovnih teles, direktorji in predstavniki javnih zavodov ter vsi ostali, ki ste s svojo prisotnostjo počastili naš praznik. Iskreno dobrodošli.

Neverjetno je, kako čas beži. Zdi se, kot da sem šele včeraj stal pred vami in z velikim navdušenjem razodeval naše načrte za naslednje leto. Zdaj je to leto naokoli in lahko še z večjim veseljem povem, da je bila velika večina teh načrtov realiziranih. Leto 2017 je bilo za Občino Jesenice izredno pestro – tako s samimi dogodki kot izvedenimi investicijami. V preteklem letu smo tako npr. obeležili nekaj pomembnih okroglih obletnic. Med njimi sta 70-letnica Glasbene šole Jesenice in 60-letnica Osnovne šole Prežihovega Voranca, okroglo, 30. obletnico so praznovali tudi Čufarjevi dnevi, z več dogodki v organizaciji Farnega kulturnega društva Koroška Bela pa smo obeležili tudi 100-letnico bombardiranja Koroške Bele.

Na investicijskem področju je Občina Jesenice izvedla kar nekaj pomembnih projektov. Na področju cestne in komunalne infrastrukture smo zgradili obvoznico Lipce ter povezali mesto s Poslovno cono v Črni vasi. Zgradili smo komunalno infrastrukturo na Šmidovi ulici ter začeli z izgradnjo kanalizacijskega omrežja na Murovi in vodovoda v Planini pod Golico. Po dolgih letih vztrajanja smo končno dosegli tudi začetek obnove magistralne ceste R2 skozi Jesenice, hkrati pa dosegli tudi izgradnjo krožišča na Hrušici. Izvedba tega državnega projekta je omogočila tudi izgradnjo pločnika od Hrušice do Splošne bolnišnice Jesenice, ki bo pešcem omogočil varnejšo in lažjo pot. Izvedli smo tudi druge manjše, a vseeno pomembne investicije, ki bodo vplivale na še večjo kakovost življenja v občini Jesenice

Sprejetih ali izdelanih je bilo tudi kar nekaj pomembnih dokumentov. Občinski svet je sprejel spremembe in dopolnitve ključnega občinskega prostorskega dokumenta, to je Občinskega prostorskega načrta občine Jesenice. Sprejeli smo tudi Celostno prometno strategijo občine Jesenice, v kateri so predvidene glavne smernice razvoja prometa v občini in ukrepi, s katerimi bo občina uresničevala zastavljene strateške cilje. S tem bo posledično vzpostavila višjo kakovost bivanja. Ustanovili smo tudi stavbno pravico v korist Gasilske zveze Jesenice in Gasilske zveze Slovenije za gradnjo regijskega gasilskega poligona, ki ga bodo za usposabljanje lahko uporabljali ne le jeseniški gasilci, temveč tudi gasilci od drugod. Izdelana je bila tudi projektna dokumentacija za obnovo Kurirskega doma na Pristavi za potrebe ureditve gorskega kolesarskega učnega centra.

Minulo leto tako lahko opišemo kot zelo uspešno. Seveda pa se pri svojih načrtih ne bomo ustavili. Čaka nas namreč izzivov polno leto. Leto 2018 je volilno leto, saj bodo v letošnjem letu izvedene tako državnozborske kot tudi lokalne volitve. Vseeno pa bomo tudi v tem letu z enako zagnanostjo skušali izpolniti čim več svoji ciljev, predvsem pa pričakovanj občanov. V proračun občine Jesenice za leto 2018, natančneje v načrt razvojnih programov, je letos vključenih kar 67 projektov. Med njimi je kar nekaj projektov iz področja komunalne infrastrukture, s katerimi sledimo cilju kar 98-odstotne priključenosti potrebnih objektov na Centralno čistilno napravo Jesenice. Med njimi so izgradnja kanalizacije na Murovi, izgradnja 1. faze vodovoda v Planini pod Golico, 2. faza izgradnje kanalizacije na območju Cesta v Rovte–Trebež in 2. faza izgradnje komunalne infrastrukture v Poslovni coni Jesenice. Sofinancirali bomo tudi izgradnjo komunalne infrastrukture na odseku Zdravstveni dom Jesenice–Splošna bolnišnica Jesenice, za kar bomo namenili približno 420.000 evrov.

Nadaljevali bomo tudi z obnovo strehe in fasade na Osnovni šoli Toneta Čufarja. Začeli bomo tudi z obnovo Ruardove graščine na Stari Savi, ki je osrednji kulturni spomenik v občini Jesenice. Načrtujemo postavitev kolesarnic ob nekaterih javnih objektih ter obnovo in modernizacijo nekaterih avtobusnih postajališč, dejavni pa bomo tudi na področju turizma. Na Pristavi tako načrtujemo ureditev kolesarskega poligona in obnovo Kurirskega doma. Na Blejski Dobravi smo poleg ureditve vaškega jedra že izboljšali dostop do soteske Vintgar in postavili primerno obvestilno signalizacijo. Turistični trendi namreč kažejo na povečan obisk obiskovalcev soteske v zadnjih letih, zato je letos pričakovati več obiskovalcev tudi z jeseniške strani. Nenazadnje letos v Sloveniji prvič praznujemo tudi svetovni dan čebel, zato je več turistov pričakovati tudi zaradi številnih dogodkov ob praznovanju tega dneva. Seveda pa ne smemo pozabiti niti na našo Golico za ljubitelje planinarjenja in lepe narave ali pa na muzejski kompleks Stara Sava, ki bo v letošnjem letu evropske kulturne dediščine zagotovo še pomembnejša turistična točka naše občine. Ker je turizem v zadnjih letih v razmahu, so naše velike prednosti tudi bližina ostalih turističnih središč, varnost in raznolikost, te prednosti pa bomo skušali čim bolj izkoristiti tudi v prihodnje.

Zasluga za vse, kar smo ali bomo v občini uspeli izvesti, pa gre v veliki meri tudi sodelovanju. Sodelovanju med lokalno skupnostjo in gospodarstvom, pri čemer želim še posebej omeniti dva največja jeseniška zaposlovalca – Acroni d.o.o. in Splošno bolnišnico Jesenice. Prav slednja je lani prejela tudi naziv Olimpijski referenčni športno–medicinski center, kar priča o kakovosti in nenehnemu trudu njenega vodstva in zaposlenih. V luči vseh nedavnih investicij in posodobitev v bolnišnici, ki so bile izvedene tako z evropskimi in državnimi kot lastnimi finančnimi sredstvi, pa lahko trdimo, da imamo na Jesenicah enega najboljših in najkvalitetnejših zdravstvenih zavodov v celotni državi.

Pomembna zasluga za razvoj in dobro delo občine gre tudi sodelovanju med lokalno skupnostjo in jeseniškimi društvi – bodisi kulturnimi, športnimi, humanitarnimi in drugimi. Dragi predstavniki društev, vaše neumorno delo in rezultati bogatijo življenje v občini Jesenice, zato si občine brez vašega cenjenega prispevka ne predstavljam. Pomembno je tudi sodelovanje med lokalno skupnostjo in direktorji oziroma ravnatelji javnih zavodov, podžupanoma, člani občinskega sveta, nenazadnje pa tudi same občinske uprave. Veseli me, da je to sodelovanje še naprej složno in da se vselej dogovorimo v dobro naše občine. Za vaše sodelovanje se vam zato iskreno zahvaljujem.

Na koncu pa mi dovolite, da nagovorim še naše letošnje nagrajence. Pri izbiri le-teh se vsako leto srečujemo z izredno težko nalogo. In veseli me, da se vsako leto izkaže, da je odločitev res prava. To potrjujejo tudi prejemniki letošnjih priznanj, ki so vsak na svojem področju poskrbeli, da se dober glas občine Jesenice širi izven občinskih in celo državnih meja. Že drugo leto zapored nagrajujemo tudi prejemnike priznanj za izjemne uspehe v času šolanja in veseli me, da tudi izobraževalni uspehi mlajših generacij kažejo na to, da se za prihodnost občine ni bati. Vsem letošnjim prejemnikom priznanj iskreno čestitam.

Vsem prisotnim ter tudi ostalim občanom in občankam želim prijeten praznični večer.

Hvala.

Prebrano 443 krat Zadnja sprememba Sreda, 21. Marec 2018, 19:58