Podžupana

Spoštovane občanke in cenjeni občani,

začela se je priprava Celostne prometne strategije. Delovna skupina, sestavljena iz članov vseh oddelkov občinske uprave, je s predstavnikoma podjetja B22 (preko javnega razpisa izbranega izvajalca) opravila prvi sestanek, na katerem smo se seznanili s predvidenimi prihodnjimi aktivnostmi, s katerimi bomo pričeli oblikovati Strategijo. To bo strateški dokument, s katerim občina oriše učinkovite ukrepe na področju prometa, ki ji med uresničevanjem pomagajo doseči celostne spremembe in posledično višjo kakovost bivanja. Dejstvo je, da je razvoj spodbujanja prevoza z osebnimi avtomobili v zadnjih 50 letih trčil na okoljske, finančne in tudi oziroma predvsem prostorske meje. Moderna evropska mesta in lokalne skupnosti so prepoznale izzive na področju prometne ureditve, zato so bile nujne spremembe v načinu vodenja, upravljanja in skrbnega načrtovanja prometne politike. Želimo si, da tudi v segmentu trajnostne mobilnosti postanemo moderno evropsko mesto, ki v središče in ospredje postavlja prebivalce ter varno, zdravo in kvalitetno okolje za nas in naše zanamce. Tovrstne spremembe vsekakor terjajo participativni pristop, ki javnost vključuje v vseh fazah načrtovalskega procesa, saj je le tako mogoče resnično razumeti prometne probleme in potrebe.

Prejšnji torek sem se tudi odzval prijaznemu vabilu organizatorjev kampanje Pozor(!)ni za okolje. V Škofji Loki sem se tako z veseljem udeležil podelitvi priznanj sodelujočim za leto 2015. Občina Jesenice je s Srednjo šolo Jesenice, Gimnazijo Jesenice ter javnim podjetjem JEKO-IN d.o.o. že od samega začetka kampanje, torej že šesto zaporedno leto, zvesti partner kampanji. Le-ta dijakinje in dijake obvešča o pravilnem ravnanju z okoljem, opozarja na nepravilnosti pri vsakdanjem odnosu do okolja in spodbuja razmisleku o tem, kaj lahko za okolje stori vsak posameznik.

Mesec maj je zame najlepši mesec v letu. Ne samo zaradi prebujanja prelepe narave okoli nas, pač pa tudi zaradi dogodkov, ki se kar vrste eden za drugim, tako, da vseh ne moreš niti obiskati.

Spoštovane občanke in cenjeni občani,

trenutno sta v pripravi dve dokumenta, in sicer Strategija za šport ter Strategija za kulturo za obdobje 2017 – 2020. Člani obeh delovnih skupin se bodo v tem tednu na delovnem sestanku seznanili z analizo realizacije obstoječe strategije, trenutnega stanja s področja zakonodaje in nacionalnih programov, usmeritvami iz Občinskega razvojnega programa ter obstoječi organiziranosti na področju športa in kulture (institucije, programi, infrastruktura). Seveda želimo pred prvo obravnavo na občinskem svetu uskladiti vsebino dokumenta, zato bomo v septembru ali oktobru na širši sestanek oziroma okroglo mizo povabili kompetentne predstavnike s posameznega področja in zainteresirano javnost na izmenjavo mnenj, stališč ter morebitnih predlogov.

Na pobudo Centra za socialno delo Jesenice in Občine Jesenice smo v preteklih dneh organizirali delovno srečanje izvajalcev socialnovarstvenih storitev in javnih pooblastil ter humanitarnih društev, ki delujejo na območju občine Jesenice. Namen srečanja je bil pregled in osvetlitev socialnovarstvene dejavnosti in programov posameznih organizacij, zaznavanje morebitnih novih pojavov, težav in trendov ter stisk občanov.

Spoštovane občanke in cenjeni občani,

naše mesto je v preteklosti in bo tudi v prihodnje dajalo posebno pozornost mednarodnemu sodelovanju. Smo odprto mesto s prijaznimi ljudmi in imamo zaradi odličnih mednarodnih infrastrukturnih povezav ter zaradi izrednega geografskega položaja veliko priložnosti za navezovanje stikov izven regionalnih kot tudi državnih meja. Tovrstno sodelovanje ponuja nove razvojne priložnosti in napredek na področjih kulture, športa, izobraževanja ter, seveda, gospodarstva. Pobratena mesta in vzpostavljene prijateljske vezi so dragoceno sredstvo za nadaljnji razvoj družbe in lokalne skupnosti kar brez dvoma predstavlja investicijo na dolgi rok.

Spoštovane občanke in cenjeni občani,

v mesecu maju, natančneje 3. 5. 2016, bo objavljen razpis oziroma prične teči rok za oddajo vlog za dodelitev finančnih spodbud za investicijske ukrepe za učinkovito rabo energije (toplotne izolacije stavb ipd.) Nepovratna sredstva se bodo dodeljevala za investicijske ukrepe izvedene v lanskem koledarskem letu. Občina Jesenice kot ena izmed redkih občin v Sloveniji, že šestnajsto leto namenja del sredstev iz proračuna za dodeljevanje finančnih spodbud v obliki nepovratnih sredstev. Vključno z letošnjim letom je Občina Jesenice za omenjena sredstva namenila že več kot 1.300.000,00 EUR. Na območju Občine Jesenice se je izvedlo resnično veliko investicijskih ukrepov, ki so med drugim pripomogli k višji kvaliteti bivanja ter vidnejši in pozitivni zunanji podobi naše občine zato v letu 2018 sredstva za dodeljevanje finančnih spodbud za omenjene investicijske ukrepe v proračunu ne bodo več prioriteta.

Spoštovane občanke in cenjeni občani,

v občinski upravi sledimo zavezi oziroma aktivnostim povezanih s pripravo Celostne prometne strategije (CPS) s katero želimo, skupaj z vašimi pogledi, mnenji in predlogi, oblikovati prihodnost prometne ureditve v naši lokalni skupnosti. Izzive na področju mobilnosti smo se odločili lotevati celostno in dolgoročno. Temeljno izhodišče teh aktivnostih je želja po še boljši kakovosti bivanja za sedanje in prihodnje generacije, kjer v ospredje postavljamo človeka in ne avtomobile.

Pretekli mesec sem obiskala medobčinski otroški parlament, na katerem so sodelovale osnovne šole občin Jesenice, Kranjske Gore in Žirovnice. Kaj sploh je otroški parlament? To je javna tribuna otrok na temo, ki jo izberejo osnovnošolci na državnem otroškem parlamentu. Pomeni obliko sodelovanja otrok oz. učencev v družbenem dogajanju ter pridobivanju vedenj o človekovih in državljanskih pravicah. Otroški parlamenti so program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblike demokratičnega dialoga se izvajajo v vseh šolah po Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu. Projekt se izvaja od leta 1990 in pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vpraša njih, ki jih izberejo sami. V otroškem parlamentu sodelujejo osnovnošolci, ki so jim v šolah v pomoč ravnatelji, mentorji, učitelji izven šole pa sodelavci Zveze prijateljev mladine Slovenije s svojimi občinskimi društvi.

V občini Jesenice praznujemo občinski praznik 20. marca. Na ta dan je kralj Aleksander Karađorđevič leta 1929 Jesenice razglasil za mesto. Ob tej priložnosti se je na Jesenicah zvrstilo kar nekaj zanimivih dogodkov. Med njimi me je posebej zanimalo javno vodstvo po razstavi in predstavitev gradiva v Kosovi Galeriji z naslovom »Po ulicah železarskega mesta«. Na moje presenečanje se je dogodka udeležilo veliko mladih (tistih, ki so bili udeleženci kviza na to temo) in tudi starejših občanov, tistih, ki se še spominjajo, kako so se ulice poimenovale oziroma preimenovale. V ta namen je Gornjesavski muzej izdal istoimensko publikacijo, ki jo priporočam vsem, ki jih zanima zgodovina našega mesta.

Spoštovane občanke in cenjeni občani,

urejene in predvsem varne rekreacijske poti predstavljajo pomemben del kvalitete bivanja v naši lokalni skupnosti. Skupaj s strokovnimi sodelavci smo pred slabim letom začeli s pripravo projekta Jeseniška razgledna pot, ki bo povezovala vzhodni in zahodni del naše občine. Trenutno Razgledno pot od kopališča Ukova do cerkve sv. Lenarta za rekreacijo uporablja veliko občanov, zato smo se odločili, da bi jo bi bilo smiselno podaljšati proti zahodu do Hrušice v dolžini približno 3.605 m in proti vzhodu do Koroške Bele v dolžini približno 3.920 m. Tako bi skupna dolžina poti merila približno 8.480 m. V tem času smo opravili več terenskih ogledov ter v celoti prehodili predvideno traso poti.
Spoštovane občanke in cenjeni občani,

v občinski upravi smo se odločili za prenovo oziroma osvežitev uradne spletne strani Občine Jesenice saj menimo, da sta izgled, vsebina ter enostavno iskanje poljubnih informacij na spletni strani pomembni. Pogostokrat prav spletna stran predstavlja prvi stik z lokalno skupnostjo in je posledično tudi ogledalo le-te. Hkrati bo seveda spletna stran še naprej pomemben vir informacij za vse spletne obiskovalce, ki si želijo v moderni, prijazni in pregledni podobi na enostaven način pridobiti čim več poljubnih informacij iz naše lokalne skupnosti. Prepričan sem, da bo osvežena uradna spletna stran Občine Jesenice ponujala vse našteto ter, kar je najbolj pomembno, da bodo spletni obiskovalci z njo zadovoljni.

S prenovo spletne strani občine Jesenice sem dobila priložnost, da lahko v mojem »kotičku« tedensko predstavljam delo, ki ga opravljam kot nepoklicna podžupanja, zadolžena za področje družbenih dejavnosti. Področje je zelo obsežno, kajti obsega vse to, kar prispeva k kvaliteti življenja posameznega občana – šolstvo, zdravstvo, kulturo, šport in podobno. Razumljivo je, da se občani večkrat kritično odzovejo do našega dela in prav je tako.

Povezanost z ljudmi je ena temeljnih človekovih potreb, ki jo lahko zadovoljimo le v medsebojnih odnosih. Kakovost naših odnosov z drugimi pomembno vpliva na občutja življenjske polnosti in zadovoljstva, zato se moramo potruditi, da smo v medsebojnem komuniciranju in druženju čim bolj iskreni. Zaupanje je ključ do reševanja problemov, ki terjajo rešitve. Moramo se zavedati, da nam mora biti vsem skupaj in posameznemu občanu temeljni cilj, da bomo v našem okolju živeli v strpnosti, odprtosti, različnosti in odgovornosti.

Prvega decembra je Miha Rebolj postal poklicni podžupan občine Jesenice.

"Moja vrata so odprta občanom, ki se lahko kadarkoli oglasijo v moji pisarni na Občini Jesenice in v sklopu pristojnosti, ki jih imam, bom vsakomur skušal pomagati. Prav tako sem dosegljiv po telefonu in elektronski pošti. Včasih se posamezniki srečujejo s težavami in problemi, ki so za druge morda nepomembni, posamezniku pa se zdijo ogromni in nerešljivi. Včasih pomaga že to, da kdo prisluhne".