Obvestila za javnost

Sodobne ogrevalne tehnike si ne moremo predstavljati brez regulacije temperature, predtoka vode. Daleč so že časi, ko je pri starih kotlih reguliral dotok zraka temperaturni regulator /najbolj znan je bil SAMSON, zato se je to ime uporabljalo za te naprave. Pri malomarni nastavitvi te naprave so bile napake; Previsoka temperatura – verižica je preskočila ročico regulatorja. Če se je staknila verižica pa ni bilo dovolj zgorevnega zraka, zato kotel ni ogreval je tlelo v njem. Moderne regulacijske naprave, razvoj elektronike so regulacijo izpopolnile do visoke stopnje in zanesljivosti. Za regulacijo temperature v bivalnih prostorih je najbolj uporaben termostatski ventil. Ta naprava uravnava – regulira temperaturo v prostoru in jo uravnava po nastavljeni – želeni vrednosti. PRIHRANEK OGREVALNE ENERGIJE S TERMOSTATSKIMI VENTILI JE DO 15 % ODSTOTKOV.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je dne 29.3.2013 objavilo v Uradnem listu RS, št. 27, stran 1030, III. javni razpis za UKREP 121 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2013 za naložbe na področju novih izzivov. Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 121 v okviru PRP 2007–2013 za naložbe kmetijskih gospodarstev namenjene prilagoditvam na nove izzive v kmetijstvu. Podpora se dodeli enostavnim in zahtevnim naložbam: enostavne naložbe so naložbe, katerih skupna vrednost načrtovanih naložb ne presega 50.000 EUR brez DDV, zahtevne naložbe pa so naložbe, katerih skupna vrednost presega 50.000 EUR brez DDV. Cilj podpore posodabljanju kmetijskih gospodarstev je spodbuditi prestrukturiranje in povečati učinkovitost gospodarjenja preko izpolnjevanja posebnih ciljev ukrepa, ter s tem prispevati k večji naložbeni aktivnosti ali povečanju produktivnosti dela v kmetijstvu. Kmetijsko gospodarstvo mora z naložbo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naslednjih posebnih ciljev: uvajanje novih proizvodov, tehnologij ali proizvodnih izboljšav, usposobitev kmetijskih gospodarstev za izpolnjevanje minimalnih standardov Evropske unije, za izboljšanje varstva okolja, higiene in varnosti pri delu,…
Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj objavlja JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ ENOTNIH REGIJSKIH ŠTIPENDIJSKIH SHEM (GORENJSKA RŠS) ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2012/2013 Štipendije iz Gorenjske RŠS so namenjene dijakom in študentom, ki se izobražujejo doma ali v tujini, od šolskega/študijskega leta 2012/2013 dalje do zaključka izobraževanja po vpisanem programu, vendar najdlje do zaključka šolskega/študijskega leta 2014/2015. Dijaki in študenti, ki prejmejo kadrovsko štipendijo iz Gorenjske štipendijske sheme, se morajo po zaključenem izobraževanju, za katerega so prejemali štipendijo, zaposliti na območju gorenjske razvojne regije pri delodajalcu, ki jim je štipendijo sofinanciral, vsaj za toliko časa kot so prejemali štipendijo. Višina štipendije se določa skladno z 28. členom Pravilnika RŠS, in sicer jo poleg osnove sestavljata tudi uspešnost pri šolanju ter dodatek za izobraževanje zunaj stalnega prebivališča. Polovica štipendije, vendar do največ 30 % minimalne plače, se sofinancira v razmerju: 85 % namenska sredstva EU za kohezijsko politiko in 15 %  slovenska udeležba za sofinanciranje kohezijske politike, preostala sredstva pa zagotavlja delodajalec. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer…
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je v začetku tedna na spletni strani objavilo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih, s katero se zagotavlja uskladitev slovenskega pravnega reda s pravnim redom EU, konkretno z Direktivo o varstvu prostoživečih ptic in Direktivo o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst. Uredba bo v javni obravnavi do petka, 29. marca. Do takrat lahko svoje pripombe in predloge pošljete na e-naslov: gp.mko(at)gov.si ali na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22, Ljubljana. Več o javni obravnavi.
Cilj doktorskega študija računalništva in informatike na Fakulteti za računalništvo in informatiko je študente spodbuditi k inovativnem razmišljanju. Omogoča razvojno-raziskovalno delo v akademski sferi in zahtevnejši razvoj v visokotehnološki industriji ter inovativnih visokotehnoloških podjetjih. Doktorski študij ponuja: program v angleškem jeziku, velik poudarek na raziskovalni dejavnosti (predavanja in vaje v prvem letu ter poudarek na raziskovanju v nadaljevanju), sodelovanje na mednarodni ravni z akademskimi partnerji. V študijskem letu 2013/2014 so razpisana tudi mesta za doktorske študente-asistente, s katerim si študentje lahko omogočijo brezplačen študij. Z informacijami o študiju in štipendijah vas bomo seznanili na informativnem dnevu, ki bo v sredo 17. aprila 2013 ob 16. uri v predavalnici PR 2 na Fakulteti za računalništvo in informatiko, Tržaška cesta 25, Ljubljana. Več o študiju si lahko preberete na naši spletni strani. Razpis za doktorski študij 2013/2014 je objavljen tukaj. Rok za prijave na študij za študijsko leto 2013/14 je 30. avgust 2013. Za dodatne informacije o vpisu smo vam na razpolago v študentskem referatu Fakultete za računalništvo in informatiko preko…
HOKEJSKI KLUB JESENICE NADZORNI ODBOR LEDARSKA ULICA 4 4270 JESENICE Na podlagi sklepa nadzornega odbora hokejska kluba Jesenice z dne, 13.03.2013 nadzorni odbor: objavlja javni razpis zaPREDSEDNIKA – PREDSEDNICO HOKEJSKEGA KLUBA JESENICE Vsi kandidati oziroma kandidatke morajo izpolnjevati naslednje pogoje: da imajo radi hokej na ledu da želijo voditi  hokejski klub Jesenice da so polnoletni, niso v kazenskem postopku da predstavijo svoj pogled na razvoj hokejskega kluba Jesenice da predstavijo finančno konstrukcijo za  prihajajočo sezono predstavijo tekmovalne ambicije Mandat predsednika društva traja štiri letno obdobje z možnostjo ponovne izvolitve. Kandidatke oziroma kandidati morajo prijavo ki vsebuje: kratek življenepis, reference pri opravljanju vodstvenih del in Poslovni načrt delovanja Hokejskega kluba Jesenice, poslati s priporočeno pošto do vključno s 20.4.2013. Vloge pošljite na naslov: HOKEJSKI KLUB JESENICE, LEDARSKA ULICA 4, 4270 JESENICE z oznako »NE ODPIRAJ - RAZPIS ZA PREDSEDNIKA« poslati s priporočeno pošto do vključno s 20.4.2013.
Strategija za mlade v občini Jesenice Občina Jesenice, Mladinski svet Jesenice in Zavod za šport Jesenice - Mladinski center Jesenice so konec novembra 2012 sprejeli dogovor o skupni pripravi LOKALNE STRATEGIJE ZA MLADE, ki bo za obdobje 2014 do 2017 vsebinsko in finančno začrtala delovanje Občine Jesenice na področju mladine. Strategija je dokument, v katerem bodo zbrani konkretni ukrepi z vseh področij javnega življenja, ki se neposredno ali posredno dotikajo mladih: s področij izobraževanja, stanovanjske politike, zaposlovanja, mobilnosti, prostega časa in participacije mladih v lokalni skupnosti. Izvajanje strategije oz zapisanih ukrepov bo bistveno za zagotavljanje pogojev za uspešnejšo integracijo mladih v posamezna področja javnega življenja in za aktivnejšo družbeno participacijo mladih v jeseniški občini. Torej gre za pomemben dokument, katerega izvrševanje bo neposredno vplivalo na možnosti mladih na vseh omenjenih področjih. Zato je nujno, da se mladi vključite v različne aktivnosti, ki se bodo odvijale v okviru priprave strategije za mlade. Prva teh aktivnosti bo raziskava stanja oziroma ANKETIRANJE mladih  v starosti 15 do 30 let. Skozi vprašanja z…
Slovenski pregovor ne pravi zaman, »Ni ga čez dober nasvet.« Pregovor drži v mnogih primerih vsakdanjega življenja. Najdražja je šola v naravi, če se ne upoštevajo tuje izkušnje, pač pa se dela z lastnimi napakami. Posebno to drži v tehnični praksi, kamor spadata tudi »URE« učinkovita raba energije in »OVE« obnovljivi viri energije. To vse je predmet energetskega svetovanja »ENSVET«. To je celotno področje ogrevalne tehnike, gradbene fizike, stavb – toplotna zaščita, gradbena konstrukcija, toplotni mostovi, sončna energija, fotovoltaika, toplotne črpalke. Soproizvodnja toplote in elektrike – kogeneracija. Poleg tega pa še gospodinjski stroji in aparati. Zraven so še posamezni detajli, energenti, goriva, tehnični in gorljivi plini, lesna biomasa, tekoča in plinasta goriva. Ker mnogi občani še niso seznanjeni z brezplačnim svetovanjem, ki ga vodi »MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR DIREKTORAT ZA ENERGIJO direktor g. Julijan Fortunat univ.dipl.inž.strojništva. Za področje zgornjegorenjskih občin: Jesenice, Bled, Gorje, Bohinj, Žirovnica in Kranjska Gora.
UVOD Pri zamenjavi oken v stavbah, stanovanjih se zaradi tesnosti več ne prezračuje skozi pripire. Zato pri nepravilnem prezračevanju nastaja pri neizoliranih in premalo ogrevanih prostorih – plesen. Zamenjava oken in balkonskih vrat v starejših in novejših stavbah je danes vsakdanji pojav. Stara okna so skozi netesne pripire prezračevale prostor. Ob močnem vetru je bilo prezračevanje še bolj intenzivno. Uporabniki stanovanj so navajeni starih bivalnih razmer in niso pripravljeni takoj na nove pogoje. Avtomatskega zračenja ni več, potrebno je pravilno zračiti in prezračevati. Vlaga in plesen v stavbi – prostorih je nadloga, ki ne pozna letnih časov, to je pozimi in poleti. Stare stavbe so za vlago in plesen še bolj občutljive, ker niso toplotno izolirane. V jesenskem času se ohladi ozračje, s krajšim dnevom so tudi nižje zunanje temperature. To je tudi obdobje pričetka ogrevalne sezone v katerem se v bivalnih prostorih srečamo s površinsko kondenzacijo vodne pare in razvojem plesni. Predpogoj za ta pojav so gradbene napake pri izvedbi ali načrtovanju in neprimerne bivalne navade stanovalcev. Med…
Informacije o javnem razpisu ukrepa 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za kmetije, kmetije z dopolnilno dejavnostjo ter agrarne in pašne skupnosti za leto 2013 Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, predelavo živilskih proizvodov, skupne naložbe (kmetijski in živilski proizvodi) ter prvo stopnjo predelave lesa iz naslova ukrepa 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom, ki jih bodo izvajale kmetije, kmetije z dopolnilno dejavnostjo ter agrarne in pašne skupnosti, in bodo spodbujale uvajanje novih tehnologij, novih proizvodov oziroma proizvodnih izboljšav ter izboljšale učinkovitost trženja  proizvodov, kar bo pospešilo posodabljanje predelovalnih obratov v smeri večje učinkovitosti in produktivnosti. Cilj ukrepa: Izboljšati konkurenčnost kmetijskega, živilskega in gozdarskega sektorja. Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 4.000.000 EUR od tega: 3.000.000 EUR za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, v predelavo živil, kombinirano predelavo kmetijskih in nekmetijskih proizvodov itd.(Namen A), 1.000.000 EUR za naložbe v prvo stopnjo predelave lesa (Namen B). Stopnja pomoči znaša od 45 do 60 % upravičenih stroškov. Javni razpis…
Drage občanke, dragi občani! Občina Jesenice se priključuje akciji ODPRTA VRATA, ki bo v številnih občinah po Sloveniji potekala 14. februarja 2013 v popoldanskih urah. S skupno akcijo občin članic in Skupnosti občin Slovenije želimo opozoriti na številne dobre in uspešne projekte slovenskih občin ter tako vam, drage občanke in občani, predstaviti dobro delo naše občine. Navsezadnje, tukaj smo za vas in zaradi vas! Dan odprtih vrat bo potekal v četrtek, 14. februarja 2013 od 13.00 do 16.00. Župan Tomaž Tom Mencinger in direktor občinske uprave mag. Vitomir Pretnar bosta s svojimi sodelavci na voljo vsem zainteresiranim občanom in občankam ter tudi predstavnikom medijev, ki si želijo izvedeti več o dejavnosti in projektih Občine Jesenice, vzela pa si bosta tudi čas za pogovor o drugih, za prebivalce naše občine pomembnih temah. Želimo si, da bi skupaj z vami počastili ne samo dvajseto obletnico delovanja Skupnosti občin Slovenije temveč tudi in predvsem dobre in uspešne projekte na lokalni ravni. Veseli bomo druženja z vami. Pridružite se nam tudi vi!  …
UVOD Na Gorenjskem predvsem na podeželju, niso pa izvzeta tudi urbana področja, se uporablja za ogrevanje in pripravo tople vode trdna goriva lesna biomasa – drva. Ta se lahko uporablja pri centralnem ali lokalnem ogrevanju v pečeh. Ogrevalne naprave so različne, kako tudi uporabljena goriva od drv, premoga, lesnih briketov in tudi sekancev za večje ogrevne površine. Vzrok za to izbiro so visoke cene EL kurilnega olja, ki so v mesecu januarju maloprodajne 2013 že 1,050 EUR/liter. Drva bukova nažagana pa le 70 EUR/m3.
Vabimo vas, da se po nakupih, na tržnico ali v glasbeno šolo iz smeri Hrušice ali Koroške Bele zapeljete z avtobusom od 1. februarja 2013.
Zavod za gozdove Slovenije OE Bled tudi v letu 2013 organizira usposabljanje za varno delo z motornimi žagami in traktorji za lastnike gozdov. Zaradi uspešne prijave  na razpis MKO „Program razvoja podeželja, ukrep 111“, so tečaji brezplačni za lastnike gozdov, ter nosilce, člane ali namestnike kmetijskega gospodarstva. Tečaj  bodo: dvodnevni  tečaj Varno delo z motorno žago in ekonomika gozdarstva nadaljevalni; 17.-18. januar 2013. Varno delo s traktorjem in ekonomika gozdarstva;  6. marec 2013, dvodnevni  tečaj Varno delo z motorno žago in ekonomika gozdarstva; 08.-09. april 2013. Tečaji bodo potekali v Učnem centru v Bohinjski Bistrici (Grajska cesta 10), praktični del pa na terenu v gozdu. Tečaj Varnega dela z motorno žago je razdeljen na kabinetni del, predavanja in priprava motorne žage, ter terenski del, prikaz sečnje dreves in praktično izvajanje poseka  dreves udeležencev pod nadzorom inštruktorja. Udeleženci tega tečaja prinesejo lastne motorne žage in primerno osebno varovalno opremo (zaščitna čelada z zaščitno mrežico in glušniki, sekaške zaščitne rokavice, obutev – priporočeni so sekaški čevlji ali sekaški škornji, zaščitne sekaške…
Energetski svetovalec Vam je pripravil zanimiv članek, ki zanima vse, ki načrtujejo novogradnjo ali adaptacijo ogrevanja obstoječe hiše – stanovanja. Pri izbiri ogrevalnega sistema jih zanima tudi način ogrevana. To je radiatorsko ogrevanje ali pa talno ogrevanje. Naslov članka je: TALNO OGREVANJE IN POČUTJE STANOVALCEV UVOD Prispevek je namenjen vsem, ki želite izbrati ogrevalni sistem v hiši ali v stanovanju. Ogrevalni sistem morate načrtovati glede na danosti, kakšen energent lahko uporabite, koliko jih je na razpolago. V urbanih središčih je možnosti veliko, malo pa jih je na podeželju. Tudi plinovodno omrežje zemeljskega plina je v mestih in v okolici, na podeželju pa ga ni. Edini plin, ki je lahko povsod je UNP utekočinjeni naftni plin PROPAN IN MEŠANICA PROPAN – BUTAN. Za specifična ogrevanja, kot je talno mora biti energent, ki se lahko avtomatsko regulira to pa so: električna energija, plinsko ogrevanje, izjemoma EL kurilno olje in avtomatski kotel na lesne pelete. Ostali energenti niso primerni za sistem talnega  ogrevanja. TALNO OGREVANJE Odločitev za talno ogrevanje je zahtevna naloga,…
Energetsko svetovalna pisarna Jesenice »ENSVET« obvešča občane, da se s 01.01.2013 selijo na novo lokacijo v stolpnici Cesta Cirila Tavčarja 3b poleg pisarne, kjer je sedež KS Mirka Roglja Petka, KS Staneta Bokala, KS Cirila Tavčarja. Od 01.01.2013 bo Energetsko svetovalna pisarna Jesenice že delovala na novem naslovu. Telefonska številka 04 / 586 39 87 z odzivnikom in elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ostanejo nespremenjeni. Prav tako tudi uradne ure, ki so vsak torek in četrtek od 15.00 do 18.00 ure. Vaše energetske in gradbene probleme z neodvisnimi nasveti rešimo brezplačno.
Občinski štab Civilne zaščite Občine Jesenice obvešča, da je pripravljen predlog Načrta zaščite in reševanja ob POTRESU in osnutek Načrta zaščite in reševanja ob POPLAVAH. Predlog Načrta zaščite in reševanja bo od dne 3. decembra 2012 do 02. januarja 2013 na vpogled na spletni strani Občine Jesenice. Občani lahko svoja mnenja, pripombe in predloge pisno podajo v Kabinetu župana Občine Jesenice, Cesta železarjev 6 ali po elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..
Občina Jesenice je včeraj, 28. 11. 2012, s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport dobila Sklep o začetku postopka neposredne potrditve operacije. Po tem sklepu znašajo razpoložljiva sredstva za investicijo Športna dvorana Podmežakla – II. faza 3.481.595,00 EUR. (operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov; prednostne usmeritve Športno-rekreacijska infrastruktura). Občina Jesenice je tako danes pristopila k podpisu pogodb z izbranimi izvajalci, za katere računa, da bodo v nekaj dneh podpisane, nato pa bo prihodnji teden izvedena uvedba v posel, kjer se bodo Občina Jesenice in izvajalci dogovorili tudi za točen datum začetka del. Predvideno je, da se bo to zgodilo v sredi meseca decembra. Po pooblastilu župana občine JeseniceTomaža Toma Mencingerja Vera PintarPodžupanja občine Jesenice
Volivke in volivci s stalnim prebivališčem na območju Upravne enote Jesenice in so vpisani v volilni imenik Okrajne volilne komisije Jesenice, ki bodo na dan glasovanja 02. 12. 2012 odsotni, lahko predčasno glasujejo na posebnem volišču na sedežu Okrajne volilne komisije Jesenice, Cesta železarjev 6A, Jesenice. Predčasno glasovanje bo potekalo v prostorih Upravne enote Jesenice, Cesta železarjev 6/A ( stavba nasproti krožišča) v 1. nadstropju v pisarni št. 118. Volišče je dostopno invalidnim osebam. Predčasno je možno glasovati: v torek    27. 11. 2012  od 9. do 17. ure, v sredo   28. 11. 2012  od 9. do 17. ure in v četrtek 29. 11. 2012  od 9. do 17. ure. Predsednik ali član volilnega odbora ugotovi istovetnost volivca na podlagi osebnega dokumenta, ki izkazuje osebne podatke volivca. dr. Peter Rudolf Predsednik Okrajne volilne komisije
V začetku novembra so postale pravnomočne vse izbire izvajalcev investicije dvorana Podmežakla – II. faza in dne 19. 11. 2012 je Občina Jesenice Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport poslala obvestilo, da so bile izbranima izvajalcema v podpis poslane pogodbe. Prejeli smo odgovor Ministrstva, da izvajalske pogodbe ne smejo biti podpisane pred izdajo Odločbe o dodelitvi sredstev s strani organa upravljanja, tj. Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, saj je le-ta podlaga za podpis pogodbe o sofinanciranju s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Predvčerajšnjim, 20. 11. 2012, pa smo bili pozvani še k predložitvi določene dokumentacije, ki se nanaša na objavljena javna naročila (gradnja in strokovni nadzor). Trenutno so izpolnjeni vsi pogoji za začetek del na dvorani, vendar je v skladu z zahtevami Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, ki naj bi sofinanciralo investicijo (operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov…

Uporabne povezave