Obvestila za javnost

Operativno  komunikacijski  center  na  kranjski policijski upravi je danes okoli  13.  ure  sprejel  obvestilo,  da  v  Kranju  neznana  oseba  pobira prostovoljne  prispevke in se predstavlja za zaposlenega v društvu za pomoč odvisnikom.
Žirovnica, Jesenice, Kranjska Gora, so kraji, kjer so gorenjski policisti z medobčinskim   inšpektoratom   in  redarstvom  občin  Žirovnica,  Jesenice, Kranjska  Gora  in  Gorje danes, med 9. in 13. uro, izvedli poostren nadzor prometa,  ki  je bil usmerjen predvsem k ugotavljanju prekoračitev hitrosti vožnje udeležencev v prometu.
V juliju bomo pričeli z izgradnjo kanalizacije za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode na območju Podmežakle, ki vključuje tudi obnovo vodovodnega omrežja in javne razsvetljave. Dela bodo potekala fazno, v skladu z dogovorom z izvajalcem gradbenih del. Zaključek del je predviden v juniju 2014. V času del bo moten promet na območju Podmežakle (Cesta 1. maja, Čopova ulica, Ilirska cesta, Janševa ulica, Ledarska ulica, Medvedova ulica, Mencingerjeva ulica, Ulica Franca Jerala, Ulica Heroja Verdnika, Podkočna, Cesta Alojza Travna). Prosimo za razumevanje in upoštevanje prometne ter ostale signalizacije na gradbišču. Več o projektu... Občina Jesenice - Komunalna direkcija
Občanom in občankam občine Jesenice ter vsem ostalim obiskovalcem spletne strani iskreno čestitamo ob dnevu državnosti. Želimo vam lep in ponosa poln praznik naše domovine Sloveniije. Župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger s sodelavci
Regionalna razvojna agencija Gorenjske (BSC Kranj) je 13. maja 2013 objavila drugi javni poziv za vključitev v projekt »Podjetno v svet podjetništva 2013« za Gorenjsko. Prek poziva želijo ponovno izbrati in vključiti deset mladih visoko izobraženih brezposelnih oseb v petmesečno podjetniško usposabljanje, po zaključku katerega bodo mladi pridobili ustrezno znanje, ki je potrebno za identifikacijo in razvoj podjetniške ideje, njeno izvedbo v praksi ter za vodenje podjetja – tako bi se lahko mladi samozaposlili, zaposlili v lastnem podjetju ali zaposlili pri drugem delodajalcu.
V ponedeljek, 13.05.2013 bomo pričeli z izgradnjo primarnega vročevodnega omrežja za večstanovanjske objekte Hrušica 71 do 71 G. V času del, od 13.05. do predvidoma 15.06.2013, bo moteno parkiranje na parkirišču pred dotičnimi večstanovanjskimi objekti, oviran dostop do pošte, trgovine Mercator,gostinskega lokala in ostalih objektov na tem območju. Prosimo za razumevanje in upoštevanje prometne in ostale signalizacije na gradbišču. Občina Jesenice - Komunalna direkcija
Obveščamo vas, da bo danes, 26. aprila 2013, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v Uradnem listu objavilo javna razpisa za ukrep 123 in ukrep 112. 1. Objava javnega razpisa iz naslova ukrepa 123 - Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode za leto 2013 Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 14.000.000 evrov. Cilj ukrepa je izboljšati konkurenčnost kmetijskega, živilskega in gozdarskega sektorja. Vlagatelj mora z naložbo prispevati k izpolnitvi enega od naslednjih posebnih ciljev ukrepa: uvajanje novih proizvodov, tehnologij ali proizvodnih izboljšav; uvajanje učinkovitega trženja proizvodov; stabilizacija dohodkov in zagotavljanje splošne učinkovitosti in večje produktivnosti dela; uvajanje izboljšav s področja higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu. 2. Objava 6. javnega razpisa iz naslova ukrepa 112 - pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2013 Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 5.000.000 evrov. Cilj podpore je spodbuditi prenos kmetije na mlajšo generacijo in izboljšati starostno strukturo nosilcev kmetijskih gospodarstev, povečati razvojno in proizvodno sposobnost prevzetih kmetij. Dodatne informacije o razpisih in…
Ob rednih pregledih in nadzorih občinskih cest smo opazili, da lastniki oziroma sosedje ob občinskih cestah vegetacije še niso porezali oziroma jo uredili, kot se to od njih pričakuje. Zakon o cestah (Ur. l. št. 109/2010) namreč v 98. členu določa, da v območju nivojskega križišča občinskih cest, križišča občinske ceste z železniško progo ali v območju cestnih priključkov na občinsko cesto ter na notranji strani cestnih krivin ni dovoljeno vzpostaviti kakršnekoli vegetacije ali postaviti objekte, naprave itd, kar bi oviralo preglednost cest in križišč ali priključka. Globa za navedeni prekršek znaša 500 evrov za posameznika. Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Jesenice (Ur. l. št. 103/2009) v 16. členu povzema določbe zakona, pri tem pa dovoljuje višino živih mej, ograj ali drugih objektov največ 0,7 metra v višino od nivelete vozišča in najmanj 0,5 metra od roba vozišča. Kjer konfiguracija terena ne dopušča te višine je potrebno višino prilagoditi na višino, ko je še zagotovljena preglednost. Globa za navedeni prekršek znaša 200 evrov za posameznika. V kolikor…
V torek, 23. aprila 2013 ob 18. uri se nam v banketni dvorani Kolpern obeta poseben dogodek. V organizaciji SportForum Slovenija – Društvo za promocijo športa Slovenije bo namreč na sporedu dogodek z naslovom SportForum o hokeju na ledu: priložnosti na Jesenicah, priložnosti v Sloveniji. Na brezplačni prireditvi, na katero organizatorji vabijo vse hokejske navdušence (prijava je mogoče prek spletnega mesta http://hokej.sportforum.si), bomo priča razpravi o prihodnjih izzivih jeseniškega hokeja na ledu, vlogi gospodarstva pri zagotavljanju svetleče prihodnosti te športne panoge na Jesenicah, hkrati pa se bomo v družbi voditelja Dušana Dragojeviča ter uglednih gostov (Matjaž Rakovec, Dejan Kontrec, Miha Rebolj, Rudi Hiti, Slavko Kanalec…) dotaknili tudi vprašanja, kako zadnje izjemne uspehe na reprezentančni ravni čim bolje izkoristiti za splošni razvoj hokeja na ledu na sončni strani Alp. V konstruktivni razpravi bodo seveda lahko sodelovali tudi vsi udeleženci konference, po njenem zaključku pa bo na vrsti še pogostitev v preddverju banketne dvorane. V SportForum Slovenija – Društvo za promocijo športa Slovenije bodo v sodelovanju z iTAK Šport v žrebanju…
Ministrstvo  za  notranje  zadeve  poziva vse tujce z dovoljenjem za stalno prebivanje  v  Sloveniji,  naj  čim  prej,  najkasneje pa do 18. maja 2013, zamenjajo  dovoljenje  za stalno prebivanje v obliki nalepke v potnem listu za dovoljenje v obliki kartice. Kartična  oblika  dovoljenja  je  bila  uvedena  z  novim zakonom o tujcih, nalepka  pa  velja le še do omenjenega datuma. S tem se bodo tujci izognili morebitnim   nevšečnostim   pri   dokazovanju   svojega   statusa   in  pri uveljavljanju  pravic,  ki  izhajajo  iz tega statusa, vključno z nemotenim potovanjem   zunaj   Republike   Slovenije.  Zmanjšali  bodo  tudi  možnost ponareditve  listine. Dovoljenje za stalno prebivanje lahko tujci zamenjajo pri  upravni  enoti  na območju, kjer prebivajo. Stroški kartice znašajo 12 evrov. Dovoljenja  za  prebivanje v obliki samostojne listine, to je kartice, so v EU  začeli  izdajati  maja  2011 zaradi obveznosti po Uredbi Sveta (ES) št. 1030/2002  o  enotni  obliki dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav.  Državam članicam uredba dovoljuje, da se dovoljenja za prebivanje v obliki  nalepke  uporabljajo še dve leti po uvedbi dovoljenja za prebivanje kot samostojne…
Sodobne ogrevalne tehnike si ne moremo predstavljati brez regulacije temperature, predtoka vode. Daleč so že časi, ko je pri starih kotlih reguliral dotok zraka temperaturni regulator /najbolj znan je bil SAMSON, zato se je to ime uporabljalo za te naprave. Pri malomarni nastavitvi te naprave so bile napake; Previsoka temperatura – verižica je preskočila ročico regulatorja. Če se je staknila verižica pa ni bilo dovolj zgorevnega zraka, zato kotel ni ogreval je tlelo v njem. Moderne regulacijske naprave, razvoj elektronike so regulacijo izpopolnile do visoke stopnje in zanesljivosti. Za regulacijo temperature v bivalnih prostorih je najbolj uporaben termostatski ventil. Ta naprava uravnava – regulira temperaturo v prostoru in jo uravnava po nastavljeni – želeni vrednosti. PRIHRANEK OGREVALNE ENERGIJE S TERMOSTATSKIMI VENTILI JE DO 15 % ODSTOTKOV.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je dne 29.3.2013 objavilo v Uradnem listu RS, št. 27, stran 1030, III. javni razpis za UKREP 121 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2013 za naložbe na področju novih izzivov. Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 121 v okviru PRP 2007–2013 za naložbe kmetijskih gospodarstev namenjene prilagoditvam na nove izzive v kmetijstvu. Podpora se dodeli enostavnim in zahtevnim naložbam: enostavne naložbe so naložbe, katerih skupna vrednost načrtovanih naložb ne presega 50.000 EUR brez DDV, zahtevne naložbe pa so naložbe, katerih skupna vrednost presega 50.000 EUR brez DDV. Cilj podpore posodabljanju kmetijskih gospodarstev je spodbuditi prestrukturiranje in povečati učinkovitost gospodarjenja preko izpolnjevanja posebnih ciljev ukrepa, ter s tem prispevati k večji naložbeni aktivnosti ali povečanju produktivnosti dela v kmetijstvu. Kmetijsko gospodarstvo mora z naložbo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naslednjih posebnih ciljev: uvajanje novih proizvodov, tehnologij ali proizvodnih izboljšav, usposobitev kmetijskih gospodarstev za izpolnjevanje minimalnih standardov Evropske unije, za izboljšanje varstva okolja, higiene in varnosti pri delu,…
Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj objavlja JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ ENOTNIH REGIJSKIH ŠTIPENDIJSKIH SHEM (GORENJSKA RŠS) ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2012/2013 Štipendije iz Gorenjske RŠS so namenjene dijakom in študentom, ki se izobražujejo doma ali v tujini, od šolskega/študijskega leta 2012/2013 dalje do zaključka izobraževanja po vpisanem programu, vendar najdlje do zaključka šolskega/študijskega leta 2014/2015. Dijaki in študenti, ki prejmejo kadrovsko štipendijo iz Gorenjske štipendijske sheme, se morajo po zaključenem izobraževanju, za katerega so prejemali štipendijo, zaposliti na območju gorenjske razvojne regije pri delodajalcu, ki jim je štipendijo sofinanciral, vsaj za toliko časa kot so prejemali štipendijo. Višina štipendije se določa skladno z 28. členom Pravilnika RŠS, in sicer jo poleg osnove sestavljata tudi uspešnost pri šolanju ter dodatek za izobraževanje zunaj stalnega prebivališča. Polovica štipendije, vendar do največ 30 % minimalne plače, se sofinancira v razmerju: 85 % namenska sredstva EU za kohezijsko politiko in 15 %  slovenska udeležba za sofinanciranje kohezijske politike, preostala sredstva pa zagotavlja delodajalec. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer…
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je v začetku tedna na spletni strani objavilo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih, s katero se zagotavlja uskladitev slovenskega pravnega reda s pravnim redom EU, konkretno z Direktivo o varstvu prostoživečih ptic in Direktivo o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst. Uredba bo v javni obravnavi do petka, 29. marca. Do takrat lahko svoje pripombe in predloge pošljete na e-naslov: gp.mko(at)gov.si ali na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22, Ljubljana. Več o javni obravnavi.
Cilj doktorskega študija računalništva in informatike na Fakulteti za računalništvo in informatiko je študente spodbuditi k inovativnem razmišljanju. Omogoča razvojno-raziskovalno delo v akademski sferi in zahtevnejši razvoj v visokotehnološki industriji ter inovativnih visokotehnoloških podjetjih. Doktorski študij ponuja: program v angleškem jeziku, velik poudarek na raziskovalni dejavnosti (predavanja in vaje v prvem letu ter poudarek na raziskovanju v nadaljevanju), sodelovanje na mednarodni ravni z akademskimi partnerji. V študijskem letu 2013/2014 so razpisana tudi mesta za doktorske študente-asistente, s katerim si študentje lahko omogočijo brezplačen študij. Z informacijami o študiju in štipendijah vas bomo seznanili na informativnem dnevu, ki bo v sredo 17. aprila 2013 ob 16. uri v predavalnici PR 2 na Fakulteti za računalništvo in informatiko, Tržaška cesta 25, Ljubljana. Več o študiju si lahko preberete na naši spletni strani. Razpis za doktorski študij 2013/2014 je objavljen tukaj. Rok za prijave na študij za študijsko leto 2013/14 je 30. avgust 2013. Za dodatne informacije o vpisu smo vam na razpolago v študentskem referatu Fakultete za računalništvo in informatiko preko…
HOKEJSKI KLUB JESENICE NADZORNI ODBOR LEDARSKA ULICA 4 4270 JESENICE Na podlagi sklepa nadzornega odbora hokejska kluba Jesenice z dne, 13.03.2013 nadzorni odbor: objavlja javni razpis zaPREDSEDNIKA – PREDSEDNICO HOKEJSKEGA KLUBA JESENICE Vsi kandidati oziroma kandidatke morajo izpolnjevati naslednje pogoje: da imajo radi hokej na ledu da želijo voditi  hokejski klub Jesenice da so polnoletni, niso v kazenskem postopku da predstavijo svoj pogled na razvoj hokejskega kluba Jesenice da predstavijo finančno konstrukcijo za  prihajajočo sezono predstavijo tekmovalne ambicije Mandat predsednika društva traja štiri letno obdobje z možnostjo ponovne izvolitve. Kandidatke oziroma kandidati morajo prijavo ki vsebuje: kratek življenepis, reference pri opravljanju vodstvenih del in Poslovni načrt delovanja Hokejskega kluba Jesenice, poslati s priporočeno pošto do vključno s 20.4.2013. Vloge pošljite na naslov: HOKEJSKI KLUB JESENICE, LEDARSKA ULICA 4, 4270 JESENICE z oznako »NE ODPIRAJ - RAZPIS ZA PREDSEDNIKA« poslati s priporočeno pošto do vključno s 20.4.2013.
Strategija za mlade v občini Jesenice Občina Jesenice, Mladinski svet Jesenice in Zavod za šport Jesenice - Mladinski center Jesenice so konec novembra 2012 sprejeli dogovor o skupni pripravi LOKALNE STRATEGIJE ZA MLADE, ki bo za obdobje 2014 do 2017 vsebinsko in finančno začrtala delovanje Občine Jesenice na področju mladine. Strategija je dokument, v katerem bodo zbrani konkretni ukrepi z vseh področij javnega življenja, ki se neposredno ali posredno dotikajo mladih: s področij izobraževanja, stanovanjske politike, zaposlovanja, mobilnosti, prostega časa in participacije mladih v lokalni skupnosti. Izvajanje strategije oz zapisanih ukrepov bo bistveno za zagotavljanje pogojev za uspešnejšo integracijo mladih v posamezna področja javnega življenja in za aktivnejšo družbeno participacijo mladih v jeseniški občini. Torej gre za pomemben dokument, katerega izvrševanje bo neposredno vplivalo na možnosti mladih na vseh omenjenih področjih. Zato je nujno, da se mladi vključite v različne aktivnosti, ki se bodo odvijale v okviru priprave strategije za mlade. Prva teh aktivnosti bo raziskava stanja oziroma ANKETIRANJE mladih  v starosti 15 do 30 let. Skozi vprašanja z…
Slovenski pregovor ne pravi zaman, »Ni ga čez dober nasvet.« Pregovor drži v mnogih primerih vsakdanjega življenja. Najdražja je šola v naravi, če se ne upoštevajo tuje izkušnje, pač pa se dela z lastnimi napakami. Posebno to drži v tehnični praksi, kamor spadata tudi »URE« učinkovita raba energije in »OVE« obnovljivi viri energije. To vse je predmet energetskega svetovanja »ENSVET«. To je celotno področje ogrevalne tehnike, gradbene fizike, stavb – toplotna zaščita, gradbena konstrukcija, toplotni mostovi, sončna energija, fotovoltaika, toplotne črpalke. Soproizvodnja toplote in elektrike – kogeneracija. Poleg tega pa še gospodinjski stroji in aparati. Zraven so še posamezni detajli, energenti, goriva, tehnični in gorljivi plini, lesna biomasa, tekoča in plinasta goriva. Ker mnogi občani še niso seznanjeni z brezplačnim svetovanjem, ki ga vodi »MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR DIREKTORAT ZA ENERGIJO direktor g. Julijan Fortunat univ.dipl.inž.strojništva. Za področje zgornjegorenjskih občin: Jesenice, Bled, Gorje, Bohinj, Žirovnica in Kranjska Gora.
UVOD Pri zamenjavi oken v stavbah, stanovanjih se zaradi tesnosti več ne prezračuje skozi pripire. Zato pri nepravilnem prezračevanju nastaja pri neizoliranih in premalo ogrevanih prostorih – plesen. Zamenjava oken in balkonskih vrat v starejših in novejših stavbah je danes vsakdanji pojav. Stara okna so skozi netesne pripire prezračevale prostor. Ob močnem vetru je bilo prezračevanje še bolj intenzivno. Uporabniki stanovanj so navajeni starih bivalnih razmer in niso pripravljeni takoj na nove pogoje. Avtomatskega zračenja ni več, potrebno je pravilno zračiti in prezračevati. Vlaga in plesen v stavbi – prostorih je nadloga, ki ne pozna letnih časov, to je pozimi in poleti. Stare stavbe so za vlago in plesen še bolj občutljive, ker niso toplotno izolirane. V jesenskem času se ohladi ozračje, s krajšim dnevom so tudi nižje zunanje temperature. To je tudi obdobje pričetka ogrevalne sezone v katerem se v bivalnih prostorih srečamo s površinsko kondenzacijo vodne pare in razvojem plesni. Predpogoj za ta pojav so gradbene napake pri izvedbi ali načrtovanju in neprimerne bivalne navade stanovalcev. Med…

Uporabne povezave