Obvestila za javnost

Ines Dvoršak

predstavnica Občine Jesenice za odnose z javnostmi
T: 04 586 92 34, E: ines.dvorsak@jesenice.si

Niti velikonočni prazniki niso bili razlog, da jeseniški športniki ne bi nadaljevali niza uspehov na državnih prvenstvih, ki smo mu priča že kar nekaj zaporednih koncev tedna. Tokrat je za uspeh poskrbel jeseniški hokejski podmladek.

Kadeti HD Jesenice so namreč včeraj pod trenerskim vodstvom Aleša Sodje na drugi finalni tekmi državnega prvenstva s kar sedmimi goli razlike premagali HK Triglav in tako osvojili naslov državnih prvakov v kategoriji kadetov.

Fantom, trenerju in vodstvu društva iskreno čestitamo.

Jesenice, 26. 5. 2015 – Občina Jesenice je bila danes obveščena že o tretji poškodbi kolesarskega sistema »JeseNICE bikes« v treh tednih, odkar je sistem v uporabi. Kolesarnice pred Občino tako do nadaljnjega ni možno uporabljati.

 

Občina Jesenice je bila danes s strani vzdrževalca kolesarskega sistema, Zavoda za šport Jesenice, obveščena o poškodbi dveh ekranov na terminalu za izposojo koles. Tokrat sta poškodovana ekrana na kolesarnici na Hrušici, ki je bil zaradi poškodbe zamenjan pred kratkim, in na kolesarnici pred Občino Jesenice. Medtem ko je na prvi kolesarnici izposoja koles kljub temu možna, pa je ekran na drugi popolnoma uničen in si zato s te kolesarnice do nadaljnjega ni možno izposojati koles. Škoda je ocenjena na vsaj 115 €.

Občina Jesenice je dejanje, ki ga strogo obsoja, tudi tokrat nemudoma prijavila na Policijsko postajo Jesenice, preučila pa bo tudi možnost postavitve videonadzora na vseh treh lokacijah kolesarnic oziroma druge ustrezne možnosti, ki bi preprečile nadaljnje nastajanje škode kot posledico vandalizma.

 

Zavod za šport Jesenice, Mladinski center Jesenice, Gimnazija Jesenice, Srednja šola Jesenice in Plesna šola Studio ritem so danes organizirali že 10. sprevod in četvorko jeseniških maturantov. Tudi letos jim je bilo vreme, kljub slabi napovedi, naklonjeno, zato so se lahko maturanti Srednje šole Jesenice in Gimnazije Jesenice brezskrbno sprehodili po jeseniških ulicah in na koncu na parkirišču pred Občino Jesenice zaplesali še slavnostno četvorko. Poleg ravnateljic Lidije Dornig (Gimnazija Jesenice) in Andreje Vehar Jerman (Srednja šola Jesenice) je maturante, ki jih je bilo letos sicer manj kot pretekla leta, tradicionalno nagovoril tudi župan Tomaž Tom Mencinger, ki jim je zaželel uspešen zaključek srednješolskega izobraževanja in srečo na njihovih prihodnjih življenjskih poteh.

Včeraj je v okviru Tedna vseživljenjskega učenja potekala Parada učenja, katere namen je povezovanje različnih institucij s ciljem skupne promocije vseživljenjskega učenja. Parada učenja je bila letos v jeseniški občini organizirana četrtič, zaradi slabega vremena pa so jo organizatorji tokrat s Trga na Stari Savi prestavili v notranjost Kolperna. Številni obiskovalci so si lahko ogledali različne izobraževalne in kreativne delavnice, odrski program in predstavitvene stojnice.

Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je sicer vseslovenski dogodek, ki poteka že od leta 1996 na pobudo Andragoškega centra Slovenije. Tako letos obeležujemo že 20. obletnico TVU. Osrednji del Tedna poteka med 15. in 22. majem 2015, brezplačne prireditve, povezane s TVU, pa bodo potekale do konca junija. Z aktivnostmi v sklopu TVU tudi na Jesenicah opozarjamo na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja v vseh življenjskih obdobjih. K sodelovanju pri projektu je tudi letos pristopilo preko 20 različnih ustanov, zavodov in društev, s katerimi bo pripravljenih 120 zanimivih brezplačnih dejavnosti.

Vse prireditve znotraj projekta TVU v jeseniški občini si lahko ogledate na naslednji povezavi: http://tvu.acs.si/koledar/iskanje/index.php?izpis1=1%C2%AEija%3DGO&obcina=JES

Jesenice, 18. 5. 2015 - Na natečaju za zasedbo delovnega mesta direktorja občinske uprave Občine Jesenice, ki je bil objavljen 23. februarja, kandidat ni bil izbran. Občina Jesenice je tako danes javni natečaj ponovno objavila, do zaključka postopka pa je župan Tomaž Tom Mencinger za vršilko dolžnosti direktorja občinske uprave imenoval mag. Valentino Gorišek, vodjo Oddelka za okolje in prostor.

Dosedanja vršilka dolžnosti direktorja občinske uprave Simona Krese se vrača na delovno mesto vodje Skupne notranje revizijske službe občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica.

Jesenice, 15. maj – Na včerajšnjem dnevnem redu 6. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice je bilo obravnavanih 12 točk. Svetniki so potrdili predloge štirih odlokov s področja gospodarstva, se seznanili s poročili o delu oziroma poslovanju Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toploto na območju občine Jesenice ter o realizaciji akcijskega programa varstva okolja. Predstavljeni sta bili tudi informacija o pripravi DPN za dograditev predora Karavanke ter informacija o poslovnem načrtu JEKO-IN d.o.o. Jesenice. Svetniki so potrdili prenehanje mandata članu občinskega sveta dr. Ahmedu Pašiću.

 

Na včerajšnji 5. redni seji Občinskega sveta Občine Jesenice so svetniki po hitrem postopku potrdili predlog Odloka o spremembah odloka o gospodarskih javnih službah v občini Jesenice. S potrjeno spremembo se iz odloka kot gospodarska javna služba izvzema dejavnost oglaševanja in plakatiranja. Občina Jesenice bo v nadaljevanju pripravila razpisno dokumentacijo za izbiro izvajalca te dejavnosti na območju občine Jesenice, ki pa ne bo podvržena pravilom na področju gospodarskih javnih služb.

V drugi obravnavi je bil sprejet tudi predlog Odloka o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice, s katerim se določajo namen, predmet, upravičenci, pogoji in postopek za dodeljevanje sredstev občinskega proračuna ter nadzor nad namensko porabo sredstev za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice. Predmet dodeljevanja sredstev po tem Odloku je sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo občine Jesenice na lokalni in širši ravni; so namenjene širšemu krogu obiskovalcev in drugih udeležencev; neposredno ali posredno prispevajo k doseganju ciljev strategije razvoja turizma v občini Jesenice; spodbujajo lokalno prebivalstvo za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma; imajo neprofitni značaj in se izvajajo se v objektih, na površinah ali prireditvenih prostorih, posebej določenih v Odloku.

V prvi obravnavi je bil brez razprave sprejet predlog Odloka o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice. Predlagani odlok podrobneje določa pomoč za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja, za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini pa se sredstva usmerjajo preko enajstih ukrepov, navedenih v predlogu odloka.

Še eden od včeraj sprejetih predlogov odlokov v prvi obravnavi, je bil Predlog Odloka o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice. S predlaganim odlokom se določajo namen, upravičenci, pogoji, postopek dodeljevanja finančnih vzpodbud, ukrepi in nadzor nad porabo dodeljenih sredstev za razvoj gospodarstva v občini Jesenice. Namen odloka je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti ter ustvarjanje novih delovnih mest.

Svetniki so obravnavali in sprejeli tudi dve dopolnitvi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem, in sicer 1. dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2015 in 1. dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2015. Z omenjenima dopolnitvama Občina Jesenice načrtuje pridobitev nepremičnin, ki sta v lasti fizičnih oziroma pravne osebe ter v naravi predstavljata dele kategoriziranih občinskih cest, in prodajo zemljišč in enega stanovanja, za katere je izkazan interes po njihovem nakupu.

Svetniki so potrdili tudi prenehanje mandata članu občinskega sveta občine Jesenice in hkrati predsedniku Odbora za proračun in finance ter člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, dr. Ahmedu Pašiću, ter za predstavnika Občine Jesenice v Svetu javnega zavoda Razvojna agencija Zgornje Gorenjske imenovali Igorja Arha.

Seje so se udeležili tudi direktor Razvojne agencije Zgornje Gorenjske mag. Stevo Ščavničar, ki je predstavil Poročilo o delu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2014 s finančnim poročilom, direktor ENOS OTE, d.o.o. Robert Pajk, ki je predstavil Poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toploto na območju Občine Jesenice za leto 2014, in direktor javnega komunalnega podjetja JEKO-IN d.o.o. Jesenice Uroš Bučar, ki je svetnikom podal informacijo o Poslovnem načrtu JEKO-IN, d.o.o. Jesenice za leto 2015.

Svetniki so se seznanili tudi s poročilom št. 1 o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za leto 2014/2015, in z informacijo o pripravi Državnega prostorskega načrta za dograditev predora Karavanke. V zvezi s slednjim so sprejeli sklep, da Občinski svet občine Jesenice od Vlade RS ter Ministrstva za okolje in prostor, ki vodi postopek sprejema DPN, zahteva, da se pri pripravi DPN upoštevajo vse zahteve, ki sta jih Občina Jesenice ter Krajevna skupnost Hrušica podali v času javne razgrnitve osnutka Državnega prostorskega načrta za dograditev avtocestnega predora Karavanke, hkrati pa tudi, da podpirajo tudi predloge, ki so jih v času javne razgrnitve in na javni obravnavi osnutka državnega prostorskega načrta za dograditev avtocestnega predora Karavanke podali občani, politične stranke in neodvisne liste ter druga zainteresirana javnost.

Danes je občino Jesenice v sklopu 3. študijske ture Regionalne destinacijske organizacije – RDO Gorenjska obiskalo 35 predstavnikov turističnih organizacij iz gorenjskih občin. Ogledali so si narcisne poljane v Planini pod Golico ter muzejsko območje Stara Sava, kjer sta ju sprejela in pozdravila tudi župan Tomaž Tom Mencinger in direktorica Gornjesavskega muzeja Jesenice Irena Lačen Benedičič. Gostje so se seznanili z zgodovino Jesenic, direktorica muzeja pa jim je razkazala tudi muzejske objekte na Stari Savi, ki so v sklopu celotnega muzejskega kompleksa vključeni v turistično ponudbo Jesenic.

Občina Jesenice je v projekt RDO Gorenjska vključena od njegovega začetka leta 2011, ko je njegovo vodenje po dogovoru z župani gorenjskih občin prevzel Turizem Bled. Poslanstvo projekta je povezovanje vseh gorenjskih občin v enotno turistično destinacijo, ki bo z regionalnim združevanjem znanj, ljudi in sredstev na mednarodnem turističnem trgu dosegla večjo privlačnost in konkurenčnost, s tem pa tudi večjo prepoznavnost in povečano povpraševanje. V okviru projekta so bile izvedene številne predstavitve gorenjskega turističnega gospodarstva v tujini, vzpostavljena je bila mreža pametnih vodnikov po vseh občinah Gorenjske, natisnjeni so bili različni zemljevidi in brošure, razvita pa je bila tudi Zelena kartica gosta Gorenjske, katere namen je podaljšanje dolžine obiska Gorenjske in povečanje obiskanosti turističnih znamenitosti.

V petek in soboto so AS-mediji, Andraž Sodja s.p. v sodelovanju s Turističnim društvom Golica, Občino Jesenice in najemnikoma doma Pristava v Javorniškem Rovtu Jožetom in Dragico Repe na Pristavi pripravili ogrevanje pred prihajajočim praznikom Miss narcis, ki se bo prihodnji konec tedna odvijal v Planini pod Golico.

 V petek zvečer je pred domom Pristava v Javorniškem Rovtu, pred sicer maloštevilnimi obiskovalci, na brezplačnem koncertu nastopila akustična zasedba The Poušters. Na dobri dve uri dolgem koncertu pred 368 let staro slikovito stavbo rudarskih nadzornikov – kasnejšo Zoisovo Pristavo – in pod več stoletnima lipama obiskovalcev niso pustili hladnih, nekaj se jih je celo zavrtelo.

V soboto dopoldne pa se je pred domom Pristava odvijala slovesnost ob vrnitvi statusa planinske koče domu Pristava. Slovesnosti so se med drugim udeležili jeseniški župan Tomaž Tom Mencinger, načelnik komisije za gospodarstvo pri Planinski zvezi Slovenije Janko Rabič, ter najemnik doma Pristava Jože Repe. Kot je poudaril župan Tomaž Tom Mencinger, je zelo vesel, da se na Pristavo, ki je bila v preteklosti priljubljen družabni prostor Jeseničanov, spet vrača življenje po dolgoletnih težavah: »Vendar ne smemo gledati v preteklost, temveč v prihodnost, za katero menim, da bo svetla.« Načelnik komisije za gospodarstvo pri Planinski zvezi Slovenije Janko Rabič je poudaril dejstvo, da dom Pristava nikoli ni izgubil statusa planinske koče, temveč po požaru leta 2005 in obnovi ni izpolnjeval vseh zahtev, tako ni imel vpisne knjige, žiga ... »Sedaj je vse urejeno, s čimer smo na Planinski zvezi izjemno zadovoljni. Dom Pristava namreč nudi izjemno izhodišče za lepe planinske poti proti Planini pod Golico, Golici, Vajnežu, Valvasorjevemu domu pod Stolom in drugim vrhovom v Karavankah. S temi dogodki, ki so se odvijali v minulih dneh, pa se postavljajo tudi temelji za razvoj turizma in povezavo le–tega s planinstvom, kar na Planinski zvezi pozdravljamo in podpiramo.«

Kot je zaključil še Jože Repe, se bodo še naprej trudili, da se bodo vsi obiskovalci na Pristavi počutili dobrodošle: »Velikokrat me ljudje sprašujejo, če v hiši straši. Zaenkrat duha Karla Zoisa še nisem srečal, če pa ga bom, imam zanj veliko vprašanj, saj menim, da bi vedel povedati marsikaj zanimivega.« Po slovesnosti so se udeleženci odpravili tudi na voden ogled Zoisovega parka na Pristavi, ki je eden najstarejših botaničnih vrtov v Sloveniji.

 

Z omenjenimi dogodki se je končal prvi kulturno–zabavni konec tedna med narcisami na pobočju Karavank, ki bo vrhunec dosegel prihajajoči konec tedna s prireditvami v Planini pod Golico. V soboto si tako lahko v prostorih krajevne skupnosti ob 19. uri ogledate Gledališko predstavo KD Brezje "En naš lahek komad ali Vsakemu svoje." V soboto se bo odvijalo drugo srečanje harmonikarjev Golica na Golici z odhodom ob 9. uri, osrednji dogodek praznika narcis z izborom miss narcis pa se prične ob 13. uri v prireditvenem šotoru v Planini pod Golico. Preko dneva se bo vrstil zabavni program z bogatim srečelovom, za zabavo in ples bo poskrbel ansambel Donačka. Tudi letos pa bo organiziran celodnevni brezplačni avtobusni prevoz na relaciji Jesenice - Planina pod Golico - Jesenice.

Občane in občanke Jesenic in ostalo zainteresirano javnost obveščamo, da bo kolesarski sistem JeseNICE bikes možno uporabljati od ponedeljka, 11. 5. 2015, naprej.

Za uporabo kolesarskega sistema je potrebna registracija v sistem, ki jo opravite na TIC Jesenice. Cena registracije ter pridobitve uporabniške kartice znaša 10,00 € in velja eno leto.

Več o kolesarskem sistemu in pogojih uporabe si lahko preberete na http://jesenicebikes.jesenice.si/.

V Kolpernu se je danes dopoldne odvila prva javna razprava o predlogu Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči s prilogami, ki so ga predstavili predstavniki ministrstva za zdravje. Obisk na Jesenicah, kjer so bila predstavljena tudi izhodišča novega sistema nujne medicinske pomoči, ki bo v celoti začela delovati predvidoma v začetku leta 2019, je bil prvi izmed obiskov, kjer se ali pa se bodo vzpostavili urgentni centri. Javne razprave so se med drugim udeležili izvajalci storitev nujne medicinske pomoči, direktorja jeseniške bolnišnice in zdravstvenega doma, župani gorenjskih občin in tudi nekaj poslancev državnega zbora.

Predstavniki Ministrstva za zdravje so povedali, da bo čez štiri leta bo urgentna služba hitrejša, strokovnejša in do prebivalcev prijaznejša. Načrtuje se tudi novih 30 večjih in manjših urgentnih
centrov, ki bodo prebivalcem na voljo 24 ur na dan, vse dni v letu, 24 ur na dan. Urgentni center na Jesenicah naj bi bil, čeprav gradnja trenutno kasni za 14 dni, po besedah direktorja Splošne bolnišnice Jesenice dr. Janeza Poklukarja nared do novembra.

V imenu občine Jesenice so se javne razprave v Kolpernu udeležili župan Tomaž Tom Mencinger ter podžupana Miha Rebolj in Vera Pintar.

Uporabne povezave