Novice

Stanovalce, hišnike in upravnike večstanovanjskih stavb, ki so priključene na sistem daljinskega ogrevanja in je že bila izvedena toplotna zaščita ovoja stavbe ( toplotna izolacija zunanjih sten, toplotna izolacija stropa zgornje ogrevane etaže, vgradnja energijsko učinkovitih oken ) obveščamo, da je po 14. členu Splošnih pogojev za  dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja v Občini Jesenice ( ULRS, št. 50/2012 ) možno obračunsko moč zmanjšati.

Smiselna vsebina 14. člena za zmanjšanje obračunske moči:

 1. Investitor ali odjemalec toplote, ki želi zmanjšati obračunsko moč in tehnično tehnološke lastnosti že priključene interne toplotne naprave, mora pridobiti od distributerja ustrezno pisno soglasje.
 2. Obračunsko moč je možno zmanjšati enkrat letno, če so izpolnjeni pogoji iz 35. člena teh Splošnih pogojev, pri čemer je vlogo za zmanjšanje potrebno vložiti do konca meseca avgusta za prihodnje obdobje. Vlogo za zmanjšanje obračunske moči se vloži na naslov distributerja toplote in se zaračuna v skladu z veljavnim cenikom, ki ga potrdi pristojni organ distributerja. Tveganje za zmanjšanje obračunske moči prevzame odjemalec toplote.

Vsebina 35. člena:

1. Sprememba obračunske moči ni možna, razmer v primerih:

 • če se spremeni oziroma posodobi postrojenje v toplotni postaji objekta,
 • če so v ali na objektu že izvedeni ukrepi, ki zmanjšajo porabo energije ob hkratni posodobitvi postrojenja toplotne postaje.

2. Če je pri zahtevi odjemalca toplote, zaradi zmanjšanja obračunske moči potrebno zamenjati merilno napravo na odjemnem mestu, poravna stroške nabave in zamenjave merilne naprave odjemalec toplote, razen v primerih iz druge alineje prvega odstavka tega člena.

Da bo vloga uspešno rešena, je treba priložiti priloge, ki jih zahteva distributer toplote.

Vodstvu podjetja ENOS OTE d.o.o., se zahvaljujem za posodobitev kotlovnic, zmanjšanje priključnih moči in s tem zmanjšanje računov na položnicah za daljinsko ogrevanje v večstanovanjskih stavbah, v katerih so bili izvedeni zahtevani pogoji.

Osnovne priloge so:

 • soglasje solastnikov,
 • dokazilo o lastništvu in
 • projektna dokumentacija, ki vsebuje:
 • elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah za staro stanje,
 • elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah za novo stanje.

Za izdelavo obeh elaboratov sta potrebna gradbeni načrt ( tloris in prerez stavbe ) ter projekt strojnih inštalacij.

Predlog:

Da ne bo podvajanja stroškov predlagam izdelavo ENERGETSKE IZKAZNICE STAVBE, ki že vsebuje:

 • elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah in
 • izkaz energijskih lastnosti stavbe.

Ne spreglejte:

Termostatski ventili naj bodo izven kurilne sezone – v poletnem času odprti, da se razbremeni vzmet, ki je vgrajena v glavi termostatskega ventila.

AERO ( asistenca energetsko revnim občanom ) projekt, ki se izvaja v sodelovanju s centri za socialno delo ( CSD ). Občani, ki prejemajo redno denarno socialno pomoč so upravičeni, ob izpolnitvi prijavnice, do paketa enostavnih naprav za zmanjšanje rabe energije in vode.

V blokih, ki imajo toplotno izolirane zunanje stene in vgrajena energijsko učinkovita okna se pojavlja plesen na stiku zunanje stene in neizoliranega stropa zgornje ogrevane etaže. Plesen se tudi pojavlja na stiku zunanjih sten in neizoliranega stropa nad kletjo, še posebno takrat, kadar cokel ni toplotno izoliran.

Izkoritite možnost strokovnega, brezplačnega in neodvisnega energetskega svetovanja.

Proti plačilu izdelujemo in izdajamo tudi energetske izkaznice stavb.

Dodatne informacije se lahko dobijo v Energetsko svetovalnih pisarnah

mreže ENSVET ali po telefonu 04 5743 287.

Energetski svetovalec mreže ENSVET
Andrej Svetina

V Kolpernu na Stari Savi na Jesenicah so v torek, 11.aprila, odprli dokumentarno fotografsko razstavo desetih Kulturnih mavric Jesenic. Gre za uveljavljeno prireditev, kjer je glavni poudarek na spoznavanju kultur različnih narodov in narodnosti z območja nekdanje skupne države. Pri izvedbi v organizaciji Mladinskega centra Jesenice sodelujejo  KŠD Bošnjakov Biser, KPHŠD Vuk Karadžić, Makedonsko KD Ilinden, Triglav Slovenski Javornik in KŠD Hrušica, pridružijo pa se tudi druge  skupine. Vodja Mladinskega centra Jesenice Lili Tkalec je na otvoritvi povedala več o  izvedbi posameznih prireditev od leta 2007 naprej. Predstavljene so na 250-tih fotografijah, ki bodo  v Kolpernu na ogled do 15.maja. Zbrane predstavnike kulturnih društev in druge goste je pozdravil župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger.  Za kulturni program na otvoritvi so poskrbele otroške folklorne skupine kulturnih društev Biser, Vuk Karadžić Ilinden in Triglav Slovenski-Javornik Jesenice. Omenimo še, da pri Mladinskem centru Jesenice že potekajo priprave na letošnjo 11. Kulturno mavrico Jesenic, ki bo 9. in 10. junija v Športni dvorani Podmežakla na Jesenicah.

Uporabne povezave