Miha Rebolj

Miha Rebolj

Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz njegove pristojnosti, za katere je pooblaščen.

Ostale informacije.

Spoštovane občanke in cenjeni občani,

široko sestavljena delovna skupina za pripravo besedila Strategije razvoja športa v občini Jesenice do leta 2020 je preko poletja po opravljenih treh sestankih uskladila omenjeno besedilo, ki bo naslednji teden v prvem branju predstavljena matičnemu odboru in nato še občinskemu svetu. Zagotavljanje pogojev za šport in rekreacijo, upravljanje in trženje športa in izvajanje športnih programov so prioritete na področju športa. Javna sredstva bodo prednostno namenjena za otroke in mladino (tako za interesno dejavnost otrok kot tudi mladim usmerjenim v kakovostni in vrhunski šport), za šport starejših ter športno rekreacijo.

Spoštovane občanke in cenjeni občani,

trenutno potekajo dela na nekaj infrastrukturnih projektih s katerimi želimo vzpostaviti še prijetnejše in kvalitetnejše bivanje v našem okolju. Hkrati z njimi želimo izboljšati dostopnost do posameznih območij, zagotoviti dolgoročne potrebe lokalnega gospodarstva ter ohraniti oziroma spodbujati gospodarski razvoj in tudi konkurenčnost podjetij v naši lokalni skupnosti.

Spoštovane občanke in cenjeni občani,

tokrat bi se dotaknil teme, ki jo na Občini Jesenice opažamo v zadnjih tednih. Prejeli smo kar nekaj fotografij uničevanja naše, skupne, lastnine. Po SSKJ-u je vandalizem poškodovanje, uničenje česa koristnega, lepega brez pravega razloga, namena. Za vandalizem je značilno, da je predvsem dejavnost dečkov (11 do 15 let) in mlajših moških (do 25. leta). Gre torej za skupine, ki so fizično že več ali manj dovolj dozorele, precej manj pa so dozorele družbeno in osebnostno. Zanimivo je dejstvo, da je vandalizmu bolj izpostavljena javna kot pa zasebna lastnina. Pretepanje in ruvanje smetnjakov, pitnikov, objestno lupljenje skorje mladih dreves, razbijanje vrat, uničevanje ograj ob otroških igriščih ipd. je povsem nesprejemljivo. Škodo oziroma popravilo poškodovane skupne lastnine na koncu plačujemo vsi tudi tisti, ki s svojim nedozorelim dejanjem škodo povzroči. Z raznimi ukrepi kot je nadzor s kamerami ali primerno osvetlitvijo poskušamo uničevanje skupne lastnine v čim večji meri ustaviti. Verjetno naloga, ki se, žal, ne bo tako kmalu končala.

Spoštovane občanke in cenjeni občani,

pretekli začetek tedna je v dvorani Kolpern pripadal predstavnicam Zaposlitvenega kluba Jesenice, kjer so z veliko odločnostjo, pravo mero poguma in veliko volje organizirale Jeseniško sedmico na kateri so predstavile zaposlitvene možnosti za mlade. Dogodek je povezoval delodajalce, različne zavode, karierne svetovalce in zainteresirano javnost. Pozdravljam in cenim samoiniciativnost ter aktivno sodelovanje spoštovanih dam pri iskanju rešitev in predstavitev možnosti prve zaposlitve mladih v naši lokalni skupnosti. V mojem imenu se zahvaljujem organizatorkam ter vsem aktivno sodelujočim, ki so se prijazno odzvali ter mladim obiskovalcem predstavili možnosti. Občina Jesenice poleg povsem osnovnih pogojev za razvoj gospodarstva (prostor, prostorski akti, komunalna opremljenost zemljišč, gospodarska javna infrastruktura, …) sicer spodbuja mentorstvo v projektu ''Mentorstvo za mlade'' preko katerega omogoča izvajanje ukrepa v okviru občinske uprave ter javnih zavodov, katerih ustanoviteljica oz. sofinancerka je. V proračunu zagotavljamo tudi sredstva za sofinanciranje javnih del in sredstva za javni razpis o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva.

Spoštovane občanke in cenjeni občani,

začela se je priprava Celostne prometne strategije. Delovna skupina, sestavljena iz članov vseh oddelkov občinske uprave, je s predstavnikoma podjetja B22 (preko javnega razpisa izbranega izvajalca) opravila prvi sestanek, na katerem smo se seznanili s predvidenimi prihodnjimi aktivnostmi, s katerimi bomo pričeli oblikovati Strategijo. To bo strateški dokument, s katerim občina oriše učinkovite ukrepe na področju prometa, ki ji med uresničevanjem pomagajo doseči celostne spremembe in posledično višjo kakovost bivanja. Dejstvo je, da je razvoj spodbujanja prevoza z osebnimi avtomobili v zadnjih 50 letih trčil na okoljske, finančne in tudi oziroma predvsem prostorske meje. Moderna evropska mesta in lokalne skupnosti so prepoznale izzive na področju prometne ureditve, zato so bile nujne spremembe v načinu vodenja, upravljanja in skrbnega načrtovanja prometne politike. Želimo si, da tudi v segmentu trajnostne mobilnosti postanemo moderno evropsko mesto, ki v središče in ospredje postavlja prebivalce ter varno, zdravo in kvalitetno okolje za nas in naše zanamce. Tovrstne spremembe vsekakor terjajo participativni pristop, ki javnost vključuje v vseh fazah načrtovalskega procesa, saj je le tako mogoče resnično razumeti prometne probleme in potrebe.

Prejšnji torek sem se tudi odzval prijaznemu vabilu organizatorjev kampanje Pozor(!)ni za okolje. V Škofji Loki sem se tako z veseljem udeležil podelitvi priznanj sodelujočim za leto 2015. Občina Jesenice je s Srednjo šolo Jesenice, Gimnazijo Jesenice ter javnim podjetjem JEKO-IN d.o.o. že od samega začetka kampanje, torej že šesto zaporedno leto, zvesti partner kampanji. Le-ta dijakinje in dijake obvešča o pravilnem ravnanju z okoljem, opozarja na nepravilnosti pri vsakdanjem odnosu do okolja in spodbuja razmisleku o tem, kaj lahko za okolje stori vsak posameznik.

Spoštovane občanke in cenjeni občani,

trenutno sta v pripravi dve dokumenta, in sicer Strategija za šport ter Strategija za kulturo za obdobje 2017 – 2020. Člani obeh delovnih skupin se bodo v tem tednu na delovnem sestanku seznanili z analizo realizacije obstoječe strategije, trenutnega stanja s področja zakonodaje in nacionalnih programov, usmeritvami iz Občinskega razvojnega programa ter obstoječi organiziranosti na področju športa in kulture (institucije, programi, infrastruktura). Seveda želimo pred prvo obravnavo na občinskem svetu uskladiti vsebino dokumenta, zato bomo v septembru ali oktobru na širši sestanek oziroma okroglo mizo povabili kompetentne predstavnike s posameznega področja in zainteresirano javnost na izmenjavo mnenj, stališč ter morebitnih predlogov.
Spoštovane občanke in cenjeni občani,

naše mesto je v preteklosti in bo tudi v prihodnje dajalo posebno pozornost mednarodnemu sodelovanju. Smo odprto mesto s prijaznimi ljudmi in imamo zaradi odličnih mednarodnih infrastrukturnih povezav ter zaradi izrednega geografskega položaja veliko priložnosti za navezovanje stikov izven regionalnih kot tudi državnih meja. Tovrstno sodelovanje ponuja nove razvojne priložnosti in napredek na področjih kulture, športa, izobraževanja ter, seveda, gospodarstva. Pobratena mesta in vzpostavljene prijateljske vezi so dragoceno sredstvo za nadaljnji razvoj družbe in lokalne skupnosti kar brez dvoma predstavlja investicijo na dolgi rok.

Spoštovane občanke in cenjeni občani,

v mesecu maju, natančneje 3. 5. 2016, bo objavljen razpis oziroma prične teči rok za oddajo vlog za dodelitev finančnih spodbud za investicijske ukrepe za učinkovito rabo energije (toplotne izolacije stavb ipd.) Nepovratna sredstva se bodo dodeljevala za investicijske ukrepe izvedene v lanskem koledarskem letu. Občina Jesenice kot ena izmed redkih občin v Sloveniji, že šestnajsto leto namenja del sredstev iz proračuna za dodeljevanje finančnih spodbud v obliki nepovratnih sredstev. Vključno z letošnjim letom je Občina Jesenice za omenjena sredstva namenila že več kot 1.300.000,00 EUR. Na območju Občine Jesenice se je izvedlo resnično veliko investicijskih ukrepov, ki so med drugim pripomogli k višji kvaliteti bivanja ter vidnejši in pozitivni zunanji podobi naše občine zato v letu 2018 sredstva za dodeljevanje finančnih spodbud za omenjene investicijske ukrepe v proračunu ne bodo več prioriteta.

Spoštovane občanke in cenjeni občani,

v občinski upravi sledimo zavezi oziroma aktivnostim povezanih s pripravo Celostne prometne strategije (CPS) s katero želimo, skupaj z vašimi pogledi, mnenji in predlogi, oblikovati prihodnost prometne ureditve v naši lokalni skupnosti. Izzive na področju mobilnosti smo se odločili lotevati celostno in dolgoročno. Temeljno izhodišče teh aktivnostih je želja po še boljši kakovosti bivanja za sedanje in prihodnje generacije, kjer v ospredje postavljamo človeka in ne avtomobile.

Spoštovane občanke in cenjeni občani,

urejene in predvsem varne rekreacijske poti predstavljajo pomemben del kvalitete bivanja v naši lokalni skupnosti. Skupaj s strokovnimi sodelavci smo pred slabim letom začeli s pripravo projekta Jeseniška razgledna pot, ki bo povezovala vzhodni in zahodni del naše občine. Trenutno Razgledno pot od kopališča Ukova do cerkve sv. Lenarta za rekreacijo uporablja veliko občanov, zato smo se odločili, da bi jo bi bilo smiselno podaljšati proti zahodu do Hrušice v dolžini približno 3.605 m in proti vzhodu do Koroške Bele v dolžini približno 3.920 m. Tako bi skupna dolžina poti merila približno 8.480 m. V tem času smo opravili več terenskih ogledov ter v celoti prehodili predvideno traso poti.